Lễ giới thiệu cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 21/11/2023, tại Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các đồng chí chủ trì buổi lễ

Chủ trì buổi lễ có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Vũ Trọng Lâm, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Vũ Hải Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Trung ương; Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Bùi Thế Duy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các nhà khoa học, các chuyên gia nghiên cứu, đại diện các cơ quan, đơn vị của Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Đặc biệt, buổi lễ được kết nối đến các điểm cầu tại 94 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, cuốn sách bao hàm giá trị cả về lý luận và thực tiễn sâu sắc, thể hiện đường lối và bản sắc đối ngoại, ngoại giao của Đảng, đúc kết tư tưởng cốt lõi của đối ngoại, ngoại giao Việt Nam. Những bài viết trong cuốn sách thể hiện tầm nhìn, tư duy, quan điểm chỉ đạo chiến lược, toàn diện của đồng chí Tổng Bí thư. Cuốn sách chính là “cẩm nang” bổ ích đối với các cấp ủy, tổ chức Đảng, các ngành, các cấp, cán bộ, đảng viên, nhất là những cơ quan, cán bộ được trực tiếp phân công làm công tác đối ngoại, ngoại giao.

Thường trực Ban Bí thư khẳng định, cuốn sách của Tổng Bí thư đã nhìn lại xuyên suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, đặc biệt là hơn 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, quá trình kế thừa, phát huy truyền thống dân tộc, tiếp thu tinh hoa của nhân loại, kiên định và phát triển sáng tạo trên nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, để từ đó hình thành nên trường phái đối ngoại, ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”. Đó là “gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển, thấm đượm tâm hồn, cốt cách, khí phách và tâm hồn Việt Nam”.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày cuốn sách 

Cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyển chọn một số bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện… tiêu biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đối ngoại, ngoại giao, thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, về những kết quả, thành tựu đạt được và đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong thời gian tới.

Nội dung cuốn sách gồm ba phần:

Phần thứ nhất: Vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gồm bài viết tổng quan và 7 bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, hội nghị ngoại giao, hội nghị đối ngoại toàn quốc. Các bài viết, bài phát biểu thể hiện tư duy chiến lược của người đứng đầu Đảng ta về đường lối, chính sách đối ngoại, ngoại giao Việt Nam. Trên cơ sở đánh giá những kết quả, thành tựu của đối ngoại, ngoại giao đã “góp phần rất quan trọng vào thành tựu chung, to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước ta”, nhờ đó “vị thế và uy tín của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế”, Tổng Bí thư chỉ rõ mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng cho công tác đối ngoại nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phần thứ hai: Đối ngoại Việt Nam vì độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, gồm 78 bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện… của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các hoạt động và diễn đàn ngoại giao song phương, đa phương, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các trụ cột đối ngoại là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Trải qua các giai đoạn, trên các cương vị: Chủ tịch Quốc hội, Tổng Bí thư, Tổng Bí thư – Chủ tịch nước, các bài viết, bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng thể hiện quan điểm, chủ trương đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. Việt Nam đã có quan hệ hợp tác rộng mở cả song phương và đa phương với các đối tác, trong các lĩnh vực, ở tất cả các cấp, các ngành, đưa các quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu, ổn định, hiệu quả, thực chất, gia tăng tin cậy chính trị và đan xen lợi ích; huy động và kết hợp hiệu quả các nguồn lực bên ngoài với nội lực trong nước nhằm chủ động tham gia, tích cực đóng góp, “nâng cao vai trò của Việt Nam trong xây dựng, định hình các thể chế đa phương và trật tự chính trị – kinh tế quốc tế” vì lợi ích quốc gia – dân tộc và lợi ích chung của cộng đồng quốc tế trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Phần thứ ba: Dấu ấn đối ngoại, ngoại giao, gồm 52 ý kiến của các chuyên gia, nhà chính trị, nhà ngoại giao, nhà nghiên cứu, bạn bè quốc tế về vai trò, đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc hình thành và phát triển đường lối đối ngoại Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”. Những kỷ niệm, những ấn tượng hay câu chuyện của các đại sứ, các cán bộ làm công tác đối ngoại, ngoại giao, các nhà báo, người Việt Nam ở nước ngoài được tháp tùng, được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các chuyến thăm và làm việc ở trong và ngoài nước thể hiện tình cảm, sự kính trọng, niềm tin tưởng đối với sự lãnh đạo của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư.

Cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Các bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện… của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tuyển chọn trong cuốn sách là sự tổng kết những bài học kinh nghiệm có giá trị của công tác đối ngoại, ngoại giao Việt Nam, thể hiện bước phát triển tư duy chiến lược của Đảng ta, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, góp phần định hướng mục tiêu, nhiệm vụ của công tác đối ngoại, ngoại giao trong giai đoạn mới.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương cho biết, cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là công trình đầu tiên mang tính hệ thống tập hợp những bài phát biểu, bài viết của Tổng Bí thư trong lĩnh vực đối ngoại, ngoại giao. Đây là công trình công phu, có nhiều giá trị, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu toàn diện đường lối của Đảng, Nhà nước ta trong quá trình đổi mới, phục vụ công việc của Đảng ta hiện nay là tổng kết lý luận và thực tiễn 40 năm đổi mới, chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ XIV vào năm 2026. Các bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư là những định hướng, nguồn tài liệu quan trọng cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong công tác đối ngoại, ngoại giao.

Đồng chí Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương thông tin, thế giới đã và đang chứng kiến nhiều biến động, nhanh chóng, phức tạp, mặc dù xu hướng hòa bình, hợp tác vẫn là dòng chảy chính nhưng cũng phải đối mặt với khó khăn, thách thức ngày càng lớn, từ đó mở ra những thời cơ mới, đồng thời đặt ra nhiều thách thức đối với đất nước ta. Yêu cầu rất lớn đặt ra cho đất nước ta là tiếp tục hoàn thiện và phát triển tư duy đối ngoại đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc ra mắt cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”, từ việc nghiên cứu nội dung cuốn sách và quán triệt đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIII, các văn kiện liên quan đến công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước, đồng chí mong rằng đó sẽ là dấu mốc mới, tạo nên bước chuyển biến mới mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức và hành động của các cơ quan, những người làm công tác đối ngoại và trong cả hệ thống chính trị để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu tại buổi lễ

Theo đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nguồn cổ vũ vô cùng lớn lao, tiếp thêm động lực mạnh mẽ thôi thúc đội ngũ cán bộ đối ngoại, ngoại giao tiếp tục nỗ lực, bền bỉ cống hiến cho sự nghiệp đối ngoại vẻ vang của Đảng và Nhà nước, quyết tâm xây dựng nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, vững mạnh, mạng đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, sau buổi lễ giới thiệu hôm nay, Bộ Ngoại giao sẽ sớm tổ chức cho các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của toàn ngành ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quán triệt sâu sắc nội dung cuốn sách để vận dụng vào thực tiễn triển khai công tác đối ngoại.

“Qua các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao cùng các ngành, các cấp sẽ tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung cuốn sách đến đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Bộ Ngoại giao sẽ chỉ đạo các viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo trong ngành ngoại giao, trên cơ sở nội dung cuốn sách, xây dựng thành tài liệu phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại, ngoại giao”- đồng chí Bùi Thanh Sơn cho biết.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, trong những năm vừa qua, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vinh dự được giao nhiệm vụ biên tập, xuất bản các ấn phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của người đứng đầu Đảng ta trên các lĩnh vực, đối với các ngành, các cấp; định hướng con đường và các nhiệm vụ trọng yếu đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thực hiện nhiệm vụ được Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng giao, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tổ chức biên tập, xuất bản cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” và tổ chức ra mắt bạn đọc hôm nay. Cuốn sách góp phần khái quát toàn diện về đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước. Việc xuất bản cuốn sách nhằm tiếp tục cụ thể hóa đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, về công tác đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ mới.

Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ban tổ chức trao tặng cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho đại biểu các ban, bộ, ngành

Đồng chí Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cũng thông tin, để lan tỏa giá trị của cuốn sách quý đến đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế, các cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài, giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân và bạn bè quốc tế tiếp cận, tìm hiểu nội dung cuốn sách, cùng với việc xuất bản sách giấy, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản phiên bản điện tử cuốn sách phục vụ bạn đọc miễn phí trên trang Stbook.vn và Thuviencoso.vn và trong thời gian tới có thể dịch, xuất bản cuốn sách bằng nhiều thứ tiếng để bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về đường lối đối ngoại của Việt Nam.

 

Trả lời