Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Tỉnh ủy Vĩnh Long ký kết Chương trình phối hợp công tác

Sáng 29/3/2024, tại tỉnh Vĩnh Long, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2024-2026. Đồng chí Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long và PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì lễ ký kết.

Dự lễ ký kết có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long và đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh; về phía Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có các đồng chí: Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc – Phó Tổng Biên tập; Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc; đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản.

Đồng chí Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long và PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa hai đơn vị

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật là cơ quan xuất bản lý luận chính trị của Trung ương Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư, có nhiệm vụ tổ chức biên tập, xuất bản sách chính trị, lý luận và pháp luật, góp phần làm cho thế giới quan Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội; phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nâng cao kiến thức của nhân dân về chính trị, lý luận và pháp luật phục vụ sự nghiệp đổi mới và hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tổ chức nghiên cứu khoa học xuất bản nhằm phục vụ trực tiếp cho công tác biên tập, xuất bản và đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư các vấn đề về lĩnh vực xuất bản sách chính trị, lý luận; tham gia nghiên cứu các chương trình quốc gia, đề tài khoa học xã hội cấp Nhà nước, cấp ban, bộ, góp phần làm sáng tỏ hơn những vấn đề về chính trị, lý luận, pháp luật, về chủ nghĩa xã hội, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Vĩnh Long là tỉnh thuộc trung tâm đồng bằng sông Cửu Long, giàu tiềm năng phát triển cả về kinh tế, văn hóa và xã hội. Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long đã đạt được thành tựu quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống chính trị; đẩy mạnh cải cách hành chính; tập trung phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao trình độ lý luận cho cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới; đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Quang cảnh lễ ký kết

Việc ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Nhà xuất bản với Tỉnh ủy Vĩnh Long sẽ giúp hai cơ quan phát huy tiềm năng, thế mạnh, hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; thúc đẩy sự lan tỏa, phát triển văn hóa đọc; góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sách lý luận, chính trị trong công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Vĩnh Long; quảng bá, giới thiệu sâu rộng về vùng đất, con người tỉnh Vĩnh Long; chia sẻ kinh nghiệm, tạo tác động lan tỏa các mô hình đổi mới sáng tạo của Vĩnh Long trong xây dựng Đảng, giữ vững quốc phòng, an ninh, phát triển toàn diện kinh tế – xã hội, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Vĩnh Long.

Chương trình phối hợp công tác giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Tỉnh ủy Vĩnh Long giai đoạn 2024-2026, gồm 03 nội dung:

Về công tác tuyên truyền, tăng cường quảng bá, giới thiệu sâu rộng về vùng đất, con người tỉnh Vĩnh Long; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “Phương hướng phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 trên địa bàn tỉnh; các hoạt động, sự kiện nổi bật về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh và các địa phương trong tỉnh như: các hoạt động chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XII nhiệm kỳ 2025-2030, kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long, 195 năm thành lập tỉnh Vĩnh Long, 35 năm tái lập tỉnh Vĩnh Long…; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học, trưng bày giới thiệu sách về các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh Vĩnh Long.

Về thực hiện “Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn”, tổ chức quản lý, sử dụng có hiệu quả sách của “Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn” theo chủ trương của Ban Bí thư; tập trung đẩy mạnh các hoạt động xuất bản sách lý luận, chính trị theo tinh thần Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị.

Về hoạt động biên soạn, phát hành sách, tổ chức các hoạt động nghiên cứu, biên soạn, biên tập, biên dịch, xuất bản, phát hành các sách, tài liệu (bản giấy, điện tử) và số hóa các xuất bản phẩm, tài liệu; xây dựng cơ sở dữ liệu về lịch sử địa phương, tủ sách chi bộ điện tử, tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Phối hợp xuất bản các loại sách như: Lịch sử Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long, Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long, lịch sử các đảng bộ, lịch sử các ngành, địa phương trong tỉnh; các loại sách về tình hình hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh, những nhân vật tiêu biểu của tỉnh và các sách khác, góp phần đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về vùng đất và con người Vĩnh Long.

Đồng chí Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long phát biểu tại lễ ký kết

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại lễ ký kết

Đồng chí Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long và đồng chí Vũ Trọng Lâm, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị của lãnh đạo hai cơ quan, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị tham mưu, nhất định sự hợp tác giữa Tỉnh ủy Vĩnh Long và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật sẽ mang lại những kết quả hết sức tốt đẹp, đạt hiệu quả cao trong thời gian tới.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng đồng chí Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long các ấn phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Nhà xuất bản ấn hành

Trong khuôn khổ lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tổ chức Đoàn công tác làm việc với Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Vũng Liêm và Huyện ủy Long Hồ; trao tặng sách và Tủ sách điện tử Ban Chỉ đạo 35 cùng các tài khoản đọc sách cho huyện, thư viện huyện; thăm và tặng quà một số gia đình chính sách tại các huyện. Dịp này, Đoàn công tác Nhà xuất bản cũng đã tới thăm và thắp hương tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại huyện Vũng Liêm.

Đoàn công tác Nhà xuất bản đến thăm Khu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại huyện Vũng Liêm

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản, Trưởng đoàn công tác ghi cảm tưởng tại Khu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Tại buổi làm việc với Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Vũng Liêm, thay mặt lãnh đạo Nhà xuất bản, đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc – Phó Tổng Biên tập trao tặng Tủ sách Ban Chỉ đạo 35 điện tử gồm 20 tài khoản đọc trên trang https://sachquocgia.vn cho Thư viện huyện Vũng Liêm

Đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc – Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản trao tặng Huyện ủy Long Hồ Tủ sách Ban Chỉ đạo 35 điện tử của Nhà xuất bản

Tại huyện Long Hồ, Đoàn công tác Nhà xuất bản đến thăm hỏi, tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn huyện

Trả lời