CHI NHÁNH NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 72 Trần Quốc Thảo, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Nhà sách Sự thật: 08 Hồng Đức, Bình Thọ, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 083 535 – (028) 083 534

Fax: (028) 3935395 – (028) 3932 5457

Website: sachsuthattphcm.com.vn

Email 1: [email protected]

Email 2: [email protected]

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

Phòng Biên tập: 028.39325417 – 028.39325438

Phòng Tổng hợp: 028.39325420

Phòng Phát hành: 028.39325400 – 028.39325410

CHỨC NĂNG:

Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan đại diện của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ, có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ xuất bản, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của lãnh đạo Nhà xuất bản.

NHIỆM VỤ:

– Tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị, chủ động khai thác mọi tiềm năng xuất bản nhằm đa dạng hóa và mở rộng thị trường cho xuất bản phẩm của Nhà xuất bản trên địa bàn.

– Xây dựng kế hoạch đề tài của Chi nhánh; xây dựng mạng lưới cộng tác viên; tổ chức bản thảo, biên tập; phối hợp với các ban biên tập, các đơn vị chức năng, các trung tâm phát hành và các chi nhánh khác của Nhà xuất bản trong công tác xuất bản và phát hành xuất bản phẩm.

– Tổ chức biên tập và xuất bản các đề tài do Chi nhánh tổ chức khai thác, được lãnh đạo Nhà xuất bản duyệt in; in nối bản, tái bản sách của Nhà xuất bản theo nhu cầu của thị trường tại địa bàn; tổ chức in những ấn phẩm của Nhà xuất bản tại Thành phố Hồ Chí Minh khi được ủy quyền.

– Tổ chức phát hành các loại sách và văn hóa phẩm của Nhà xuất bản, các loại sách và văn hóa phẩm do Chi nhánh tự tổ chức thực hiện hoặc khai thác từ các nhà xuất bản khác có chất lượng nội dung bảo đảm tính lý luận, chính trị, khoa học; tăng cường và mở rộng mạng lưới phát hành truyền thống và bán lẻ.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Nhà xuất bản giao.

Trụ sở làm việc của Chi nhánh tại số 72 Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Kỷ niệm 40 năm thành lập Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

I. VÀI NÉT VỀ NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT

Nhà xuất bản Sự thật, tiền thân của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, ra đời ngày 5-12-1945, do Tổng Bí thư Trường Chinh trực tiếp phụ trách và lãnh đạo.

Ban đầu, Nhà xuất bản hoạt động dưới danh nghĩa của Hội những người nghiên cứu chủ nghĩa Mác ở Đông Dương khi Đảng ta lui vào hoạt động bí mật. Nhiệm vụ của Nhà xuất bản lúc bấy giờ là tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin, phổ biến đường lối cách mạng của Ðảng, xuất bản sách phục vụ cuộc kháng chiến trường kỳ, chống nạn đói, nạn mù chữ và nạn ngoại xâm.

Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, Nhà xuất bản phải chuyển từ Thủ đô Hà Nội lên Chiến khu Việt Bắc cùng với các cơ quan Trung ương của Đảng. Những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Nhà xuất bản từng phải sơ tán ở Phú Thọ rồi Quốc Oai, Ba Vì. Trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn của thời chiến, Nhà xuất bản Sự thật vẫn luôn bảo đảm xuất bản những cuốn sách chất lượng tốt, thể loại phong phú với hàng trăm đầu sách, hàng vạn bản in để giới thiệu, giải thích chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước cho cán bộ, nhân dân thông qua các văn kiện, sách chính trị, thời sự phổ thông… dưới hình thức những cuốn sách mỏng, khổ nhỏ, phù hợp với điều kiện kháng chiến. Những tác phẩm của Nhà xuất bản Sự thật trong thời kỳ này đã góp phần tích cực vào việc củng cố, đẩy mạnh công tác chính trị, tư tưởng của Ðảng, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Hòa bình lập lại, trong tình trạng cơ sở vật chất thiếu thốn, lạc hậu, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương Đảng, Nhà xuất bản luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, giữ vững vai trò là cơ quan xuất bản sách lý luận chính trị, pháp luật nòng cốt của Đảng và Nhà nước, góp phần giữ vững và mở rộng mặt trận văn hóa, tư tưởng của Đảng.

Bước vào thời kỳ đổi mới đất nước, phát huy truyền thống tốt đẹp, Nhà xuất bản đã từng bước tháo gỡ khó khăn, đổi mới tư duy, phong cách và phương pháp làm việc. Đặc biệt, năm 1992, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật được thành lập trên cơ sở hợp nhất bốn nhà xuất bản là Nhà xuất bản Sự thật, Nhà xuất bản Thông tin – Lý luận, Nhà xuất bản Tư tưởng – Văn hóa và Nhà xuất bản Pháp lý, trở thành cơ quan xuất bản sách lý luận – chính trị hàng đầu của Đảng và Nhà nước, hoạt động dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Với hai nhiệm vụ chính là tổ chức biên tập, xuất bản sách lý luận chính trị, sách pháp luật và nghiên cứu khoa học về lĩnh vực xuất bản, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư các vấn đề về xuất bản sách lý luận – chính trị. Ngay sau khi thành lập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã nhanh chóng sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy với phương châm “đoàn kết, ổn định và phát triển”. Ghi nhận những thành tích đã đạt được, Nhà xuất bản đã được Đảng và Nhà nước trao tặng những phần thưởng cao quý như: Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh (hai lần), Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Với truyền thống vẻ vang hơn 70 năm xây dựng và phát triển, bằng những giải pháp đổi mới toàn diện, đồng bộ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã có những bước phát triển vững chắc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là địa chỉ xuất bản sách tin cậy của độc giả trong cả nước, tiếp tục khẳng định vị thế của một nhà xuất bản lớn, cánh chim đầu đàn của ngành xuất bản Việt Nam. Trong quá trình phát triển, để mở rộng địa bàn hoạt động, gắn với cơ sở, Nhà xuất bản đã thành lập các Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng và các trung tâm phát hành sách tại Huế, Nha Trang, Quảng Ngãi. Trong đó, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập sớm nhất vào ngày 27-12-1976, đến nay vừa tròn 40 năm hoạt động và phát triển. Là chi nhánh của một Nhà xuất bản có bề dày truyền thống, Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh – đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản – đã vinh dự được kế thừa đầy đủ những truyền thống tốt đẹp của Nhà xuất bản trong hơn 70 năm qua.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1- Sự ra đời của Chi nhánh Nhà xuất bản Sự thật tại Thành phố Hồ Chí Minh và nhiệm vụ giai đoạn 1976 – 1992

Giai đoạn 1976 – 1985:

Phục vụ nhiệm vụ chính trị của Nhà xuất bản giao:

Nhằm tăng cường công tác chính trị – tư tưởng của Đảng, hơn một năm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, ngày 27-12-1976, Chi nhánh Nhà xuất bản Sự thật được thành lập theo Quyết định số 19-QĐ/TH của Ban Tuyên huấn Trung ương do đồng chí Nguyễn Vịnh, Phó Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương ký. Đây là chi nhánh đầu tiên của một nhà xuất bản Trung ương được thành lập trong những ngày đầu giải phóng.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Chi nhánh đã thực hiện tổ chức in ấn các ấn phẩm của Nhà xuất bản tại Thành phố Hồ Chí Minh. Song song với việc phát hành tại khu vực phía Bắc, Chi nhánh chuyển ấn phẩm sau in cho Công ty Phát hành sách Khu vực II để phân phối theo hệ thống phát hành sách phía Nam nhằm phục vụ công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng đến bạn đọc.

Giai đoạn 1986 – 1992:

Chuyển mình theo công cuộc đổi mới của đất nước Từ cuối năm 1986, cùng với sự đổi mới của đất nước sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, Nhà xuất bản Sự thật bước vào giai đoạn phát triển mới. Giai đoạn này, Chi nhánh Nhà xuất bản Sự thật tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục làmột đầu mối quan trọng của Nhà xuất bản ở phía Nam trong công tác in ấn và phát hành. Trong chương trình hợp tác với Nhà xuất bản Tiến bộ (Mátxcơva, Liên Xô) và Nhà xuất bản Đixơ (Cộng hòa Dân chủ Đức), nhiều bản thảo quan trọng như Các Mác và Ph. Ăngghen tuyển tập, Tư bản, Gia đình thần thánh, Về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, Chân dung một con người vĩ đại… của Nhà xuất bản sau khi biên tập, đọc duyệt đã được đưa vào Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh để triển khai sắp chữ, sửa morasse ở các nhà in như Xí nghiệp in Tổng hợp (Liksin), Xí nghiệp in Trần Phú… rồi in ra giấy can để mang sang Liên Xô, Đức giao cho nhà in của bạn in ấn, sau đó ta nhận sách về. Trong giai đoạn này, nhiều cuốn sách mang dấu ấn đậm nét của Nhà xuất bản cũng được đưa vào Chi nhánh để tổ chức in ấn và phát hành tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-1990), có các cuốn tiêu biểu: Bác Hồ viết Di chúc; Theo con đường Bác Hồ đã chọn; Hồ Chí Minh – một con người, một dân tộc, một thời đại, một sự nghiệp; Hồ Chí Minh – quá khứ, hiện tại và tương lai; Bác Hồ sống mãi với non sông… Những cuốn sách của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sách nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh đã được đồng bào các tỉnh phía Nam, đặc biệt là cán bộ và nhân dân Thành phố mang tên Bác trân trọng đón đọc. Bên cạnh đó, các sách văn kiện Đảng, sách chính trị phổ thông, lý luận, sách về những điển hình xây dựng kinh tế ở cơ sở, về xây dựng nhà nước pháp quyền, về quan hệ quốc tế, ngoại giao và hội nhập toàn cầu và nhiều đầu sách về xây dựng Đảng, lịch sử cách mạng… cũng được đưa vào Chi nhánh để tổ chức in ấn, phát hành phục vụ bạn đọc các tỉnh phía Nam. Nhà xuất bản cũng đã quan tâm xuất bản các mảng sách về lịch sử địa phương, đặc biệt là lịch sử Đảng. Nhiều đầu sách được xuất bản với sự hợp tác của các địa phương như: Nhà tù Côn Đảo 1945-1954 của Ban Chấp hành Đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo, Lịch sử Nhà đày Buôn Ma Thuột (1930-1945) của Tỉnh ủy Đắc Lắk, Bác Tôn – cuộc đời và sự nghiệp của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang…

2. Hoạt động của Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1993-2002:

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và vai trò quản lý của Nhà nước đối với công tác xuất bản, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới, ngày 20-11-1992, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quyết định số 53-QĐ/TW thành lập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trên cơ sở hợp nhất bốn nhà xuất bản: Nhà xuất bản Sự thật, Nhà xuất bản Thông tin – Lý luận, Nhà xuất bản Tư tưởng – Văn hóa, Nhà xuất bản Pháp lý với 16 đơn vị trực thuộc gồm: 7 ban biên tập, 4 vụ chức năng và tương đương, 2 đơn vị sản xuất kinh doanh và 3 chi nhánh. Sự hợp nhất đã tập trung đầu mối xuất bản sách lý luận chính trị, pháp luật, tăng cường năng lực thực hiện nhiệm vụ chính trị mới của Nhà xuất bản. Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Thành phố Hồ Chí Minh sau khi hợp nhất vẫn tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Nhà xuất bản giao. Trong thời gian từ 1993-2002, Chi nhánh tập trung vào nhiệm vụ in ấn và phát hành các ấn phẩm của Nhà xuất bản tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thời kỳ này, nhằm từng bước chuyển hoạt động theo hướng tự chủ động, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh,Chi nhánh đã được lãnh đạo Nhà xuất bản đồng ý cho thành lập 3 phòng chức năng gồm: Biên tập, Tổng hợp, Phát hành theo Quyết định số 120-QĐ/NXBCTQG ngày 10-10-2001. Với chức năng, nhiệm vụ của các phòng được phân định rõ ràng, Chi nhánh đã từng bước phát huy vai trò, hoàn thành nhiệm vụ Nhà xuất bản giao. Cụ thể:

– Về công tác biên tập: Chi nhánh đã xây dựng được hệ thống cộng tác viên là các tác giả có uy tín tại khu vực phía Nam trên nhiều lĩnh vực chính trị, văn hóa, lịch sử… Trong đó, có những tác giả lớn, có uy tín như: Giáo sư Trần Văn Giàu, nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng, Trần Trọng Tân… và nhiều giáo sư, giảng viên các trường đại học, các viện nghiên cứu, các ban ngành địa phương. Nhiều tác phẩm có giá trị đã được biên tập và xuất bản tại Chi nhánh.

– Về công tác phát hành: Chuyển từ phát hành sách theo cơ chế bao cấp (sách in xong giao thẳng cho Công ty Phát hành sách Khu vực II lưu kho và phát hành) thường xuyên gây nên tình trạng tồn kho sang một phương thức mới, Chi nhánh đã tổ chức lại mạng lưới phát hành bằng cách tiếp cận các nhà phân phối; quảng cáo, giới thiệu danh mục sách đến tất cả các đại lý, thư viện và các cơ quan, các tỉnh, thành phố. Do đó, hằng tháng đã có phản hồi đặt hàng qua Fax. Chi nhánh xây dựng cơ chế chiết khấu hợp lý cho khách hàng nên doanh thu ngàycàng tăng, số lượng phát hành năm sau luôn cao hơn năm trước, hạn chế được tình trạng sách tồn kho.

– Về công tác tài chính, tổng hợp, in ấn: Bộ phận tài chính, kế toán luôn tham mưu cho lãnh đạo Chi nhánh thực hiện đúng theo chế độ, chính sách của Nhà nước và quy định của Nhà xuất bản trong hạch toán kinh doanh và đầu tư xuất bản. Căn cứ vào yêu cầu phát triển ngày càng cao của ngành xuất bản và thị trường sách, để đáp ứng những đòi hỏi mới và nhiệm vụ, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã mạnh dạn đầu tư cài đặt phần mềm quản lý công tác phát hành – tài chính. Do đó, đã nângcao chất lượng, hiệu quả, nhanh chóng, chính xác, kịp thời trên mọi mặt công tác. Hoạt động in ấn của Chi nhánh trong giai đoạn này đã luôn khắc phục khó khăn, các cán bộ phụ trách công tác in ấn không kể ngày đêm phối hợp với các cơ sở in ấn để đáp ứng kịp thời về thời gian và chất lượng, không để xảy ra sai sót đối với xuất bản phẩm, đặc biệt là các bộ sách đồ sộ như: Tuyển tập Mác – Ăngghen, Hồ Chí Minh toàn tập, Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, Văn kiện Đảng…, các nghị quyết của Trung ương, sách trọng tâm, phục vụ kịp thời các sự kiện chính trị quan trọng và các ngày lễ lớn của đất nước. Ngoài ra còn phải kể đếnviệc phối hợp với Nhà xuất bản in ấn và tổ chức giới thiệu cuốn sách Có một Việt Nam như thế – Một cuốn sách có hình thức đẹp, và là một trong những cuốn sách đầu tiên giới thiệu một cách toàn diện về những thành tựu quan trọng của đất nước trong những năm đầu đổi mới, với 3 thứ tiếng: Việt, Anh, Pháp.

Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, lãnh đạo Chi nhánh đã phối hợp với Công đoàn tổ chức Hội nghị công nhân viên chức và giao ban định kỳ để tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng phương án nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, nhân viên Chi nhánh như: phụ cấp ăn trưa, tham quan nghỉ mát, thăm hỏi, hỗ trợ ốm đau hoặc khi có khó khăn đột xuất, v.v..

– Về công tác đào tạo: Chi nhánh luôn tạo điều kiện bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, công nhân viên nhưgửi đi học các lớp hàm thụ, chuyên ngành, các lớp bồi dưỡng về chính trị, nghiệp vụ để không ngừng nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của công tác xuất bản, phát hành đang ngày một đổi mới. 3. Hoạt động của Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2003-2016

Giai đoạn 2003-2007:

Vượt qua khó khăn, thách thức, duy trì hoạt động ổn định và phát triển Thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ, Nhà xuất bản được tổ chức theo cơ cấu tổ chức của cơ quan sự nghiệp xuất bản có thu, tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường xuyên. Năm 2006, Nhà xuất bản bắt đầu giao nhiệm vụ cho Trưng bày tại lễ ra mắt cuốn sách Có một Việt Nam như thế tại Thành phố Hồ Chí Minh (năm 1995).

Chi nhánh xây dựng phương án khoán chi phí để áp dụng thử nghiệm. Giai đoạn này, thị trường sách tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng khó khăn, bắt đầu có sự cạnh tranh giữa các đơn vị phát hành sách quốc doanh và tư nhân do Nhà nước chủ trương xã hội hóa hoạt động xuất bản, phát hành. Công ty Phát hành sách Khu vực II và nhiều công ty phát hành sách ở các tỉnh do không kịp đổi mới với cơ chế thị trường đã làm ăn thua lỗ hoặc phải giải thể. Thực tế này gây khó khăn không nhỏ cho công tác phát hành sách nói chung, đặc biệt là sách lý luận chính trị. Để chủ động giải quyết đầu ra, Chi nhánh đã tổ chức xây dựng nhà sách tại 103 Hàm Nghi – quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tuy vẫn còn nhiều khó khăn cả về chủ quan và khách quan, nhưng với truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cán bộ, công nhân viên, các hoạt động của Chi nhánh vẫn được duy trì ổn định.

▶ Giai đoạn 2008 – 2016:

Hoạt động theo cơ chế khoán, bước vào thời kỳ phát triển mới

Từ năm 2008, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chính thức triển khai thực hiện hoạt động theo Quy định tạm thời số 07-QĐ/NXBCTQG ngày 2-1-2008 về phân cấp quản lý tài chính, tài sản theo cơ chế khoán và quy định này tiếp tục được sửa đổi qua các năm cho phù hợp với tình hình thực tế của Chi nhánh. Theo đó, Chi nhánh Nhà xuất bản tại Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn, quản lý tài sản do Nhà xuất bản giao, chịu trách nhiệm về các mặt hoạt động như trả tiền lương, tiền công và các khoản chi phí khác theo quy định của pháp luật và theo quy chế chi tiêu nội bộ của Chi nhánh được Nhà xuất bản phê duyệt.

Tháng 10-2008, Chi nhánh đã chuyển về trụ sở mới tại 72 Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3. Vị trí mới có mặt bằng tương đối rộng rãi, đủ phòng làm việc cho các bộ phận chuyên môn.

Thực hiện cơ chế khoán, toàn thể cán bộ, công nhân viên Chi nhánh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực khắc phục khó khăn, đoàn kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chi nhánh từng bước xây dựng kế hoạch cụ thể về phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác biên tập, bảo đảm đúng quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Công tác lãnh đạo, điều hành, thực hiện dân chủ, công khai trong hoạt động của đơn vị được bảo đảm, đã đưa hoạt động của Chi nhánh đi dần vào nền nếp. Đời sống, thu nhập của cán bộ, công nhân viên được cải thiện rõ rệt, không khí làm việc phấn khởi; cán bộ, công nhân viên yên tâm công tác, gắn bó với cơ quan.

– Về công tác biên tập: Với số biên tập viên còn thiếu, đội ngũ cán bộ biên tập liên tục biến động, song Chi nhánh luôn chủ động, tích cực xây dựng đội ngũ cộng tác viên, vừa tổ chức bản thảo, biên tập tại chỗ, vừa phối hợp với các ban biên tập của Nhà xuất bản để đưa nhiều bản thảo vào kế hoạch xuất bản.

Chi nhánh duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học và các ban, ngành tại địa phương để tổ chức biên tập, xuất bản nhiều bản thảo có giá trị về mặt lý luận, khoa học và thực tiễn, như: Bàn về giải pháp phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long – 30 năm đổi mới; 400 trận đánh của lực lượng vũ trang Quân khu 7; Hiệp định Paris về Việt Nam qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn;Lịch sử miền Đông Nam Bộ và Cực nam Trung Bộ kháng chiến (1945-1975); Lịch sử Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định kháng chiến (1945-1975); Chiến tranh nhân dân chống thực dân Pháp xâm lược ở miền Đông Nam Bộ,… Nhiều cuốn sách quý đã được xuất bản nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, như: Khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940 – Bản tráng ca sống mãi; Thành phố Hồ Chí Minh – 35 năm xây dựng và phát triển; Lịch sử Tây Nam Bộ kháng chiến, Phong trào yêu nước của đồng bào Khmer tỉnh Trà Vinh (1930-2010)… Chi nhánh cũng đã phối hợp với các đảng bộ tỉnh, huyện, xã… từ miền Trung, Tây Nguyên đến Nam Bộ để tổ chức biên tập, xuất bản các cuốn địa chí, kỷ yếu, lịch sử đảng bộ của các địa phương, như: Địa chí Bình Dương, Địa chí Bình Phước, Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tập 3 (1975-2015), Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai (1945-2005), Lịch sử Chiến tranh nhân dân tỉnh Bình Dương (1945-1975)… Đặc biệt, nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của bạn đọc, Chi nhánh đã tổ chức biên soạn và xuất bản seri sách Cẩm nang tra cứu pháp luật, được đông đảo bạn đọc đón nhận và đánh giá cao.

Công tác biên tập ở Chi nhánh được thực hiện cẩn trọng, nghiêm túc, đúng quy trình xuất bản nên cơ bản tránh được những sai sót; chất lượng, nội dung và hình thức ấn phẩm ngày càng được nâng cao. Một sốsách do Chi nhánh xuất bản đã được Hội đồng Giải thưởng Sách Việt Nam trao tặng giải “Sách hay” như: Lịch sử Triết học Việt Nam từ thời dựng nước đến đầu thế kỷ XX, Lịch sử Triết học phương Đông, Quyền lực tri thức trong tư tưởng chính trị của Alvin Toffler…

– Về công tác phát hành: Doanh số phát hành tăng đều qua mỗi năm nhờ những nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ Phòng Phát hành. Đặc biệt, công tác tuyên truyền có chuyển biến tích cực, tập trung tiếp thị, quảng bá các xuất bản phẩm bằng nhiều hình thức như: giới thiệu trong các hội nghị ban, ngành của Trung ương, gửi thư tới khách hàng và đơn vị phát hành qua bưu điện, quảng bá trên trang web của Chi nhánh; hằng năm Chi nhánh đều tổ chức Hội nghị khách hàng, tham gia Hội chợ sách của Thành phố, tuyên truyền quảng bá thương hiệu Nhà xuất bản thông qua các buổi giới thiệu sách…

Chi nhánh đã chủ động hơn trong việc tổ chức tiếp thị, khảo sát nhu cầu độc giả, đề ra những biện pháp giảm giá thành, vận dụng linh hoạt, bảo đảm đúng quy định của cơ quan và của pháp luật trong quá trình đàm phán và ký kết các hợp đồng, thu được hiệu quả cao.

Hằng năm, hàng triệu bản in, hàng trăm triệu trang in nối bản, tái bản các sách của Nhà xuất bản đã được thực hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh để kịp thời phục vụ nhu cầu của bạn đọc, góp phần phổ biến, tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhằm nâng cao tinh thần yêu nước và cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các tỉnh phía Nam.

Để khai thác triệt để tiềm năng của thị trường phía Nam, Chi nhánh luôn đề ra các giải pháp tối ưu và các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phát hành, mở rộng mạng lưới khách hàng, xây dựng hệ thống đối tác chiến lược trong tiêu thụ sách cho Nhà xuất bản, tăng cường công tác tiếp thị, quảng bá thương hiệu của Nhà xuất bản ở các tỉnh, thành phố trong khu vực được đảm nhiệm, nhất là địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

– Thành lập Nhà sách Sự thật:

Để đáp ứng yêu cầu về phục vụ nhiệm vụ chính trị, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư mở rộng cơ sở vật chất cho công tác phát hành. Từ một cửa hàng chỉ trưng bày giới thiệu sách ở thời kỳ đầu đến nay, đã được nâng cấp mở rộng thành Nhà sách Sự thật tại 72 Trần Quốc Thảo. Tại đây, Nhà sách đã giới thiệu, trưng bày hàng ngàn đầu sách, là nơi giao lưu, là cầu nối giữa tác giả,độc giả và Nhà xuất bản. Từ đây, Chi nhánh đã phát hành hàng trăm ngàn bản sách đi đến tất cả các tỉnh, thành phố phía Nam, được độc giả đón nhận.

Về công tác đối ngoại: Được sự ủy quyền của Nhà xuất bản, Chi nhánh đã tổ chức tiếp đón chu đáo, trọng thị, tạo ấn tượng tốt đẹp với các đoàn khách quốc tế đến thăm vàlàm việc, trao đổi nghiệp vụ và học tập kinh nghiệm xuất bản.

– Về công tác Đảng: Chi bộ kết hợp với lãnh đạo Chi nhánh luôn nâng cao vai trò đầu tàu của đảng viên, phối hợp với các tổ chức quần chúng thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Chế độ sinh hoạt Đảng luôn được duy trì bảo đảm theo đúng Điều lệ Đảng. Công tác phát triển Đảng được thường xuyên quan tâm. Chi bộ ban đầu là chi bộ ghép, đến nay đã trở thành một chi bộ độc lập với 8 đảng viên chính thức. Đảng viên không ngừng học tập, gương mẫu trong công tác, luôn nêu cao tinh thần phê và tự phê. Chi bộ Chi nhánh liên tục đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu nhiều năm liền.

– Về công tác Công đoàn: Công đoàn Chi nhánh phối hợp chặt chẽ với chínhquyền trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công nhân viên. Hằng năm đều tổ chức cho cán bộ, viên chức Chi nhánh khám sức khỏe định kỳ, và tổ chức cho cán bộ viên chức đi nghỉ dưỡng theo đúng tiêu chuẩn chế độ; quan tâm đến chị em phụ nữ nhân ngày 8-3, 20-10 và các cháu thiếu nhi là con cán bộ, viên chức, người lao động nhân ngày 1-6 và tết Trung thu… Đặc biệt, bếp ăn tập thể đã duy trì một thời gian dài, bảo đảm bữa ăn đủ dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm cho cán bộ, nhân viên.

– Về công tác Đoàn Thanh niên: Mặc dù hoạt động trong hệ thống Liên Chi đoàn (Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh) nhưng đoàn viên thanh niên Chi nhánh luôn có sự chủ động sáng tạo, hăng hái tham gia các phong trào hoạt động liên quan đến công tác tuyên truyền, giới thiệu công việc của Chi nhánh, thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của đơn vị.

Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, với những kinh nghiệm tích lũy trong quá trình hoạt động, Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang của Nhà xuất bản, cố gắng phát huy mọi lợi thế để thực hiện tốt các nhiệm vụ của Nhà xuất bản giao, phấn đấu xây dựng Chi nhánh trở thành đơn vị xuất bản, phát hành sách tiêu biểu của Nhà xuất bản, góp phần xây dựng Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ngày càng phát triển và vững mạnh.