Giới thiệu các tựa sách Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu các ấn phẩm do Nhà xuất bản xuất bản phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Điện thoại