Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”

Sáng 06/03/2023, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Nội chính Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Tọa đàm khoa học “Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”

Toàn cảnh Tọa đàm

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; GS.TS. Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì Tọa đàm.

Dự Tọa đàm có các đại biểu, khách mời đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, các cơ quan khối nội chính, các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Ban Tuyên giáo Trung ương; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; các nhà khoa học, các chuyên gia nghiên cứu; đại biểu đại diện các đơn vị chức năng của các đơn vị phối hợp tổ chức.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày sách

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được xuất bản và ra mắt vào đúng dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban. Cuốn sách có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt cả về lý luận và thực tiễn, thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán, kiên định và đồng thời là sự phát triển sáng tạo, góp phần hoàn thiện tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Những chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư thể hiện trong cuốn sách được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của người đứng đầu Đảng ta. Toàn bộ những giá trị lý luận và thực tiễn mà cuốn sách mang lại chính là “vũ khí” sắc bén góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động về công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta; đồng thời lan tỏa quyết tâm to lớn ấy đối với cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với nhiệm vụ quan trọng này, do đó đã nhận được sự quan tâm chú ý, đón nhận đặc biệt của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại Tọa đàm

Phát biểu chỉ đạo Tọa đàm, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, Tọa đàm là hoạt động có ý nghĩa khi cả nước đang tích cực triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022; triển khai thực hiện Nghị quyết cố 27-NQ/TƯ ngày 9/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, trong đó trọng tâm là “Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, là sự tổng kết thực tiễn đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng ta nhiều năm qua, nhất là từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Tổng Bí thư làm trưởng ban. Cuốn sách là “cẩm nang” về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, là sự kế thừa, bổ sung, sự vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng ta về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong điều kiện mới. Những bài viết, phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuốn sách là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, bám sát thực tiễn, giải đáp những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, đáp ứng được tâm tư, tình cảm và nguyện vọng chính đáng của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Gần 40 bài viết của các tác giả ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật; các cơ quan, đơn vị, học viện, trường, viện nghiên cứu, nhà khoa học gửi tới tham gia, cùng các tham luận và ý kiến trình bày tại Tọa đàm đã khẳng định:

Một là, tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tài liệu có giá trị sâu sắc cả về mặt lý luận và thực tiễn, là “cẩm nang” đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn phong phú và rút ra những vấn đề có tính lý luận về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam, tác phẩm đã khẳng định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược” với quyết tâm “không có vùng cấm, vùng trống, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất kể người đó là ai và không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào”. Mục tiêu của đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực “là nhằm làm trong sạch Đảng và bộ máy nhà nước, để phát triển đất nước”; việc xử lý tham nhũng, tiêu cực là để “trị bệnh cứu người”, “kỷ luật một vài người để cứu muôn người, truy tố một vụ để cảnh tỉnh cả một vùng, một lĩnh vực; từ đó để cảnh báo, răn đe, giáo dục, phòng ngừa là chính”. Từ đó, tác phẩm chỉ rõ phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, trong đó đặc biệt chú trọng công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế trên các lĩnh vực, từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để bảo đảm “không thể”, “không dám”, “không muốn”, “không cần” tham nhũng, tiêu cực.

Hai là, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, “Phòng, chống tiêu cực, mà trọng tâm là phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tức là trị tận gốc của tham nhũng”, hay “để trị tận gốc tham nhũng, tiêu cực”, phải xuất phát từ “cái gốc của mọi công việc”, đó là cán bộ và công tác cán bộ, bởi lẽ, “Tiền mất có thể thu hồi lại. Cán bộ mất phẩm chất chính trị, có thể trở thành phản bội Đảng, nhân dân thì nguy hiểm vô cùng”. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng phải rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, phải thường xuyên thực hiện tự phê bình và phê bình “như rửa mặt hàng ngày”. Cán bộ, đảng viên phải phải luôn tiền phong, gương mẫu trước mọi nhiệm vụ, “đảng viên đi trước, làng nước đi sau”.

Cùng với đó, để công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt hiệu quả cao nhất, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trước hết phải giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, bởi “chúng ta nhận thức rằng sự lãnh đạo của Đảng là vấn đề có tính nguyên tắc, là quy luật của cách mạng xã hội chủ nghĩa, là nhân tố bảo đảm sự phát triển đúng đắn của đất nước. Không có sự lãnh đạo của Đảng thì không thể có độc lập dân tộc vững chắc, không có quyền làm chủ thật sự của nhân dân, không có nhà nước của dân, do dân và vì dân theo đúng nghĩa của nó và càng không thể có chủ nghĩa xã hội”. Và để đủ khả năng và điều kiện lãnh đạo cách mạng đúng đắn và có hiệu quả, Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức mạnh của Đảng về mọi mặt, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, nhiệm vụ sống còn của toàn bộ sự nghiệp cách mạng. Mặt khác, phải tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân, coi đây là quy luật tồn tại, phát triển và hoạt động của Đảng, là nhân tố quyết định tạo ra sức mạnh của Đảng. Nhân dân tin ở Đảng, ủng hộ Đảng, theo Đảng làm cách mạng. Còn Đảng làm hết sức mình để phục vụ nhân dân, phát huy vai trò và khả năng sáng tạo không bao giờ cạn của nhân dân.

Ba là, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tấn công vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta; giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng về mục tiêu của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, từ đó giữ vững, củng cố niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội.

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu kết luận Tọa đàm

Phát biểu kết luận Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhận định, đây là một cuộc Tọa đàm khoa học, một đợt sinh hoạt chính trị mang tính khoa học, chuyên sâu, các ý kiến tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học có nội dung phong phú, thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và sự tin tưởng vào những quan điểm, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được thể hiện trong cuốn sách.

Từ những phân tích đa chiều, trên nhiều góc độ, các tham luận đã làm sáng rõ ý kiến của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ ra mắt cuốn sách, cho rằng cuốn là sách là một “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời làm sáng rõ ba mối quan hệ giữa chống tham nhũng, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữa chống tham nhũng, tiêu cực phải bắt đầu từ chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; và vai trò của quần chúng nhân dân, báo chí, truyền thông trong công tác đối tranh phòng, chống tham nhũng.

Trả lời