Ngày 5-12, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật kỷ 70 niệm năm Ngày truyền thống (5-12-1945 – 5-12-2015) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động. Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương Nguyễn Thị Doan đã tới dự và phát biểu chỉ đạo và trao danh hiệu Anh hùng Lao động. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:

Kính thưa đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam,

Kính thưa Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

Kính thưa đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

Thưa các đồng chí lãnh đạọ, nguyên lãnh đạo đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương,

Thưa toàn thể các quý vị đại biểu, khách quý;

Thưa toàn thể các thế hệ cán bộ, công nhân viên Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật!

Trước tiên, nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật và đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động, thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi gửi tới tập thể cán bộ, công nhân viên Nhà xuất bản những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc các đồng chí và toàn thể quý vị đại biểu, khách quý sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

IMG 9216a

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệuAnh hùng Lao động cho Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật.

 Thưa các đồng chí!

Ra đời ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà nước Việt Nam non trẻ vừa chính thức thành lập, quá trình xây dựng, phát triển của Nhà xuất bản chính trị quốc gia – Sự thật 70 năm qua luôn gắn liền với sự trưởng thành của đất nước, gắn bó với sự nghiệp vẻ vang của Đảng ta với những đóng góp quan trọng trên mặt trận chính trị, văn hóa, tư tưởng của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Trung ương Đảng, các thế hệ cán bộ, công nhân viên Nhà xuất bản đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, kiên cường trong mọi hoàn cảnh, vững vàng bám trụ, sắt son theo Đảng, kịp thời biên tập, xuất bản nhiều cuốn sách có giá trị to lớn của Đảng, của các nhà kinh điển Mác – Lênin, của Bác Hồ… phục vụ đắc lực cho các chiến trường, mặt trận, sản xuất, lao động và học tập của các tầng lớp nhân dân, góp phần cổ vũ tinh thần chiến đấu, hun đúc ý chí cách mạng, nuôi dưỡng sức mạnh dân tộc và củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân ta đối với Đảng, Bác Hồ để giành chiến thắng vẻ vang trước mọi kẻ thù xâm lược dân tộc ta.

Trong thời kỳ hoà bình, xây dựng chủ nghĩa xã hội, cuộc đấu tranh trên mặt trận chính trị, tư tưởng không kém phần quyết liệt. Đặc biệt là trong cuộc chiến chống lại âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch để bảo vệ Đảng, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ chủ nghĩa xã hội và bảo vệ đường lối đổi mới của Đảng hết sức gay go và phức tạp. Trong bối cảnh đó, Nhà xuất bản luôn kịp thời nắm bắt, bám sát thực tiễn, tổ chức biên soạn, xuất bản được nhiều tác phẩm về những vấn đề chính trị to lớn của đất nước và quốc tế, đặc biệt là đổi mới tư duy kinh tế, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ấn phẩm của Nhà xuất bản chính trị quốc gia – Sự thật chính là tài sản quý giá đã được gìn giữ phát huy qua nhiều thể hệ, là vũ khí sắc bén, ánh sáng cách mạng “Soi đường quốc dân đi”, thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng của Đảng ta và tạo nên uy tín lớn cho Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, trước bối cảnh tình hình quốc tế có những diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế – xã hội trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật không ngừng củng cố, sắp xếp, xây dựng tổ chức bộ máy, đào tạo đội ngũ cán bộ; mở rộng hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế; giữ vững thương hiệu, uy tín, sự tin cậy đối với cộng tác viên, bạn đọc; chăm lo phát triển có hiệu quả đội ngũ cộng tác viên là các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước các nhà quản lý, các nhà hoạt động thực tiễn, các nhà khoa học, các cơ quan trung ương và địa phương, các viện nghiên cứu, trường đại học,.. tích cực ứng dụng công nghệ hiện đại, đa dạng hóa các xuất bản phẩm phù hợp với yêu cầu thực tiễn; thực hiện tốt việc phục vụ nhiệm vụ chính trị vừa bảo đảm hiệu quả kinh tế, vừa nâng cao đời sống cho cán bộ, công nhân viên.

Những nỗ lực đổi mới, phát triển và thành công của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật trong suốt những năm qua đã khẳng định sự trưởng thành, lớn mạnh, bản lĩnh và tầm vóc của một cơ quan đặc biệt – cơ quan xuất bản chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; khẳng định vai trò tiên phong trong công tác xuất bản sách lý luận, chính trị, pháp pháp luật và tư tưởng Hồ Chí Minh; góp phần quan trọng đưa đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, phản bác lại các luận điệu xuyên tác, chống phá cách mạng, phê phán các thói hư, tật xấu trong xã hội, cùng cả nước vượt qua khó khăn, thử thách, đưa đất nước tiến bước vào giai đoạn mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế một cách sâu rộng.

BP9K1166

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Danh hiệu Anh hùng Lao động mà Nhà xuất bản vinh dự đón nhận hôm nay một lần nữa khẳng định sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước về những tâm huyết, trí tuệ, nỗ lực, cố gắng của các thế hệ cán bộ, lãnh đạo và toàn thể công nhân viên của Nhà xuất bản suốt thời gian qua. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng những thành tích đó của các thế hệ cán bộ, công nhân viên Nhà xuất bản.

DC Doan 1

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệuAnh hùng Lao động cho Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật.

  Thưa các đồng chí!

Công cuộc đổi mới ở nước ta càng đi vào chiều sâu càng nảy sinh những thách thức và khó khăn mới cả về lý luận và thực tiễn: nhiều nội dung liên quan đến chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội chưa được làm rõ. Nhiều vấn đề lý luận mới trong xu hướng hội nhập đang cần phải được nghiên cứu; nhiều vấn đề mới nảy sinh trong xã hội trong thời gian qua cần phải được tổng kết, đánh giá; sự chống phá của các thế lực đối với cách mạng nước ta ngày càng tinh vi và thâm độc. Do đó, việc nghiên cứu, phát triển lý luận vào thực tiễn nhằm lan tỏa lý luận soi đường ở nước ta là đòi hỏi cấp bách, không chỉ dừng lại ở việc minh chứng tính đúng đắn, tính khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà hơn thế, cần phải góp phần bổ sung, hoàn thiện lý luận và tuyên truyền về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, dự báo các tiến trình phát triển trong nước và trên thế giới để phục vụ công cuộc phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập. Trong bối cảnh đó, được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, mong rằng thời gian tới:

   – Nhà xuất bản chính trị quốc gia – Sự thật cần tiếp tục nghiên cứu, tổ chức biên tập, xuất bản những cuốn sách lý luận, chính trị chuyên sâu gắn lý luận với thực tiễn cách mạng Việt Nam những năm qua; tăng cường hướng dẫn về lý luận, phổ biến kinh nghiệm thực tiễn cho cán bộ, đảng viên và nhân dân một cách cơ bản, có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

    – Tập thể cán bộ, công nhân viên Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật cần tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, phát huy vai trò là cơ quan xuất bản sách lý luận, chính trị, pháp luật nòng cốt của Đảng và Nhà nước, góp phần giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng. Thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương, chính sách, kế hoạch xuất bản sách lý luận chính trị, pháp luật hằng năm, bảo đảm phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị. Nâng cao chất lượng công tác xuất bản sách về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đổi mới phương pháp biên soạn, đa dạng hóa các loại hình ấn phẩm giới thiệu về các tác phẩm này để cuốn hút người đọc. Xuất bản kịp thời các công trình nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tổ chức tốt việc biên soạn, xuất bản sách chính trị, pháp luật phổ thông phù hợp với từng đối tượng độc giả cụ thể, đặc biệt là học sinh, sinh viên – những người kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng ta. Đẩy mạnh tổ chức biên soạn, xuất bản sách phản bác các luận điệu xuyên tạc về chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, phê phán kịp thời các thói hư, tật xấu của cán bộ, đảng viên, đặc biệt những luận điểm sai trái về tư tưởng, đạo đức, lối sống. Xuất bản kịp thời những tài liệu phục vụ các sinh hoạt chính trị, các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước, trước mắt, cần tập trung xuất bản kịp thời các tài liệu phục vụ việc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, sách phục vụ triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp, sách phục vụ triển khai đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cuộc vận động lớn của Đảng và Nhà nước, v.v..

    – Nhà xuất bản cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động xuất bản. Thực hiện tốt công tác cộng tác viên, nhất là cộng tác viên là các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà hoạt động thực tiễn, các nhà khoa học, các cơ quan trung ương và địa phương, các viện nghiên cứu, trường đại học; phối hợp, hợp tác chặt chẽ với các cơ quan nghiên cứu, giảng dạy lý luận, các cơ quan quản lý để khai thác, sử dụng các ấn phẩm xuất bản. Làm tốt công tác phát hành sách nhằm đưa sách lý luận, chính trị, pháp luật và tư tưởng Hồ Chí Minh kịp thời phục vụ các đối tượng độc giả trong và ngoài nước.

Để hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật cần phát huy truyền thống của một đơn vị đã vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, truyền thống lao động không ngại khó khăn, gian khổ và đoàn kết, năng động, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thưa các đồng chí!

Bảy mươi năm đánh dấu một chặng đường phát triển quan trọng của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật trong tiến trình cách mạng của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây là dịp quan trọng để tổng kết những thành tựu và cả những hạn chế nhằm đúc rút những bài học kinh nghiệm quý báu để đưa Nhà xuất bản không ngừng phát triển. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, với truyền thống vẻ vang của mình, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật sẽ có những bước tiến quan trọng mới, có nhiều đóng góp xứng đáng hơn nữa trong công tác chính trị, lý luận, tư tưởng, công tác xuất bản của Đảng, Nhà nước.

Một lần nữa, xin chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Chúc sức khỏe, hạnh phúc tới toàn thể quý vị!

Xin trân trọng cảm ơn.