Giới thiệu sách:“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và sự chỉ đạo của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ra thông báo số 62 – TB/BTGTW về việc đăng ký mua tài liệu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tài liệu bồi dưỡng dành cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở; Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp đảng và Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.

Ban tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức biên soạn, in và phát hành 04 loại tài liệu phục vụ học tập, nghiên cứu cụ thể là:

  1. Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – 20.000đ
  2. Hỏi – đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Tài liệu dùng cho đảng viên và tuyên truyền trong nhân dân thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”) – 16.000đ
  3. Những mẩu chuyện về phong cách Hồ Chí Minh – 45.000đ
  4. Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam – 99.000đ                                           Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!