50 năm công an nhân dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(đánh giá) 34 đã bán
Mã: 8935279112395 Danh mục: Thẻ: Tác giả: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 200gCao: 1cm - Dài: 20.5cm - Rộng: 14.5cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 78.000 -25%
- Tiết kiệm: 19.500 
58.500 

Còn hàng


  Mua trên Shopee

  Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là những lời căn dặn cuối cùng, mà còn là di sản vô giá, kết tinh những tinh hoa đạo đức và tâm hồn cao đẹp, những nội dung cơ bản, vạch ra đường hướng phát triển cho cách mạng Việt Nam hôm nay và trong tương lại.

  Ngay sau khi Bác qua đời, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đã ra Chỉ thị số 173-CT/TW, ngày 29-9-1969 về đợt sinh hoạt chính trị “Học tập và làm theo Di chúc của Hồ Chủ tịch”.

  Năm mươi năm qua, toàn Đảng, qoàn quân và toàn dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đã quyết tâm triển khai nghiêm túc, có hiệu quả những lời căn dặn của Bác: Đất nước hòa bình, thống nhất, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, Đảng luôn nêu cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam; tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện, triệt để, sáng tạo, đưa đất mước vượt qua biết bao khó khăn, thách thức.

  Cùng với toàn Đảng, toàn dân ta, hơn 70 năm qua, lực lượng Công an nhân dân đã đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện theo những lời căn dặn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng công an nhân dân luôn đóng vai trò nòng cốt trong đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ, phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc, phục vụ đất nước, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế…

  Nhân dịp kỷ niệm 50 năm học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trân trọng giới thiệu cuốn sách 50 năm công an nhân dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh  của Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

  Nội dung cuốn sách gồm 3 chương, trình bày quá trình ra đời, những nội dung chủ yếu, giá trị lý luận và thực tiễn bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kết quả và bài học kinh nghiệm thực hiện Di chúc của Người trong lực lượng Công an nhân dân những năm qua; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập, thực hiện Di chú trong lực lượng công an nhân dân thời gian tới.

  Đánh giá 50 năm công an nhân dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá 50 năm công an nhân dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là những lời căn dặn cuối cùng, mà còn là di sản vô giá, kết tinh những tinh hoa đạo đức và tâm hồn cao đẹp, những nội dung cơ bản, vạch ra đường hướng phát triển cho cách mạng Việt Nam hôm nay và trong tương lại.

  Ngay sau khi Bác qua đời, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đã ra Chỉ thị số 173-CT/TW, ngày 29-9-1969 về đợt sinh hoạt chính trị “Học tập và làm theo Di chúc của Hồ Chủ tịch”.

  Năm mươi năm qua, toàn Đảng, qoàn quân và toàn dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đã quyết tâm triển khai nghiêm túc, có hiệu quả những lời căn dặn của Bác: Đất nước hòa bình, thống nhất, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, Đảng luôn nêu cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam; tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện, triệt để, sáng tạo, đưa đất mước vượt qua biết bao khó khăn, thách thức.

  Cùng với toàn Đảng, toàn dân ta, hơn 70 năm qua, lực lượng Công an nhân dân đã đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện theo những lời căn dặn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng công an nhân dân luôn đóng vai trò nòng cốt trong đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ, phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc, phục vụ đất nước, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế…

  Nhân dịp kỷ niệm 50 năm học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trân trọng giới thiệu cuốn sách 50 năm công an nhân dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh  của Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

  Nội dung cuốn sách gồm 3 chương, trình bày quá trình ra đời, những nội dung chủ yếu, giá trị lý luận và thực tiễn bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kết quả và bài học kinh nghiệm thực hiện Di chúc của Người trong lực lượng Công an nhân dân những năm qua; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập, thực hiện Di chú trong lực lượng công an nhân dân thời gian tới.

  Đánh giá 50 năm công an nhân dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá 50 năm công an nhân dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Chưa có đánh giá nào.