Xuất bản Bộ sách Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở cơ sở. Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tổ chức biên soạn, xuất bản bộ sách Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở nhằm hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức Đảng xây dựng và cụ thể hóa chương trình bồi dưỡng Bí thư chi bộ và cấp ủy viên một cách hệ thống, khoa học và phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị.

Trong lần xuất bản này, nội dung các tài liệu đã được bổ sung, cập nhật các văn bản chỉ đạo mới nhất của Đảng, đặc biệt là Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 về thi hành Điều lệ Đảng của Ban chấp hành Trung ương khóa XIII, Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng của Ban Bí thư, Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng…

– Cuốn sách Tài liệu bồi dưỡng nhận thức về Đảng: gồm 5 bài

Bài 1: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bài 2: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Bài 3: Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bài 4: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bài 5: Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Mỗi bài học đều có những nội dung thảo luận giúp người học hệ thống lại kiến thức, liên hệ với thực tiễn, trên cơ sở đó tích cực phấn đấu, rèn luyện để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Cuốn sách Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới:

Gồm 10 bài, trình bày những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; nhiệm vụ của Đảng viên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Mỗi bài học có nội dung thảo luận, giúp cho Đảng viên mới hệ thống hóa kiến thức lý luận chính trị, xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành Đảng viên chính thức.

– Cuốn sách Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở:

Gồm 6 bài, cung cấp những kiến thức cơ bản về tổ chức cơ sở Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng; nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; hướng dẫn nghiệp vụ công tác của tổ chức cơ sở Đảng: công tác tư tưởng; công tác tổ chức; công tác dân vận; công tác kiểm tra, giám sát và công tác khen thưởng, kỷ luật; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, Đảng viên ở cơ sở,… Đồng thời, phần phụ lục cung cấp một số mẫu văn bản về công tác tổ chức, công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng ở cơ sở.

Bộ sách hiện đang được phát hành tại Nhà sách Sự thật – Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật Chi nhánh TP.HCM. Thông tin liên hệ mua sách chi tiết:

– Link mua sách:

https://sachsuthattphcm.com.vn/tai-lieu-boi-duong-nhan-thuc-ve-dang-xuat-ban-lan-thu-20-co-sua-chua-bo-sung/

https://sachsuthattphcm.com.vn/tai-lieu-boi-duong-ly-luan-chinh-tri-danh-cho-dang-vien-moi-xuat-ban-lan-thu-20-co-sua-chua-bo-sung/

https://sachsuthattphcm.com.vn/tai-lieu-boi-duong-nghiep-vu-cong-tac-dang-danh-cho-bi-thu-chi-bo-va-cap-uy-vien-co-so-xuat-ban-lan-thu-20-co-sua-chua-bo-sung/

– Địa chỉ Nhà sách Sự thật:

72 Trần Quốc Thảo, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM

8 Hồng Đức, phường Bình Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM

– Hotline: 0922.365.993

– Liên hệ mua sỉ: 0931.95.29.26

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!