XUẤT BẢN BỘ GIÁO TRÌNH LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO BẬC ĐẠI HỌC

Nhằm cung cấp tài liệu giảng dạy, học tập cho giảng viên, sinh viên các trường đại học theo chương trình mới, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đang khẩn trương phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn, biên tập, xuất bản Bộ giáo trình lý luận chính trị gồm 10 cuốn giáo trình dành cho bậc đại học hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị. Bộ giáo trình dự kiến sẽ ra mắt độc giả lần lượt trong tháng 3, tháng 4 năm nay.

Việc biên soạn, biên tập, xuất bản Bộ giáo trình nhằm thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đặc biệt là Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về việc tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân” và Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị”.

Dưới sự chủ trì của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, trực tiếp là Ban Chỉ đạo biên soạn chương trình, giáo trình lý luận chính trị, việc tổ chức biên soạn bộ giáo trình các môn lý luận chính trị được thực hiện nghiêm túc, công phu, cẩn trọng với nguyên tắc phân định rõ nội dung của từng đối tượng học, từng cấp học, bậc học, tránh trùng lắp, đồng thời, bảo đảm tính liên thông. Phương châm của đổi mới việc học tập lý luận chính trị là cùng với đổi mới về nội dung phải đồng thời đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng sinh động, mềm dẻo, và phù hợp với thực tiễn cũng như đối tượng học tập; tạo được sự hứng thú và có trách nhiệm cho người dạy và người học. Đối với sinh viên đại học hệ không chuyên lý luận chính trị, phải xây dựng các bài giảng chung, tổng hợp các vấn đề cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác – Lênin, trọng tâm là về chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử, gắn với tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối của Đảng. Sinh viên hệ chuyên lý luận chính trị cần học tập các kiến thức sâu rộng, đầy đủ hơn, phù hợp với yêu cầu đào tạo.

Trong quá trình biên soạn, tập thể các tác giả đã kế thừa nội dung các giáo trình do Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Bộ giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn; đồng thời, tiếp thu các ý kiến đóng góp của nhiều tập thể cũng như cá nhân các nhà khoa học, giảng viên các trường đại học trong cả nước. Bộ giáo trình lý luận chính trị dành cho bậc đại học hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị, gồm 5 môn: Giáo trình Triết học Mác  Lênin; Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin; Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học; Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trân trọng giới thiệu, kính mời độc giả đón đọc Bộ giáo trình trong tháng 3 và tháng 4 tới, gồm 10 cuốn:

  1. Giáo trình Triết học Mác  Lênin (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị): số trang (dự kiến) 496; thời gian xuất bản (dự kiến) ngày 23/3/2021.
  2. Giáo trình Kinh tế chính trị Mác  Lênin (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị): số trang (dự kiến) 292; thời gian xuất bản (dự kiến) ngày 22/3/2021.
  3. Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị): số trang (dự kiến) 276; thời gian xuất bản (dự kiến) ngày 15/3/2021.
  4. Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị): số trang (dự kiến) 440; thời gian xuất bản (dự kiến) ngày 23/3/2021.
  5. Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị): số trang (dự kiến) 272; thời gian xuất bản (dự kiến) ngày 16/3/2021.
  6. Giáo trình Triết học Mác  Lênin (Dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị): số trang (dự kiến) 560; thời gian xuất bản (dự kiến) ngày 14/4/2021.
  7. Giáo trình Kinh tế chính trị Mác  Lênin (Dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị): số trang (dự kiến) 440; thời gian xuất bản (dự kiến) ngày 14/4/2021.
  8. Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (Dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị): số trang (dự kiến) 368; thời gian xuất bản (dự kiến) ngày 30/3/2021.
  9. Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị): số trang (dự kiến) 560; thời gian xuất bản (dự kiến) ngày 14/4/2021.
  10.  Giáo trình  tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị): số trang (dự kiến) 372; thời gian xuất bản (dự kiến) ngày 06/4/2021.

Điện thoại