Về cán bộ và công tác cán bộ trong thời đại ngày nay

Từ xưa tới nay, sự hưng thịnh hay suy vong của bất kỳ quốc gia – dân tộc hay chế độ nào đều phụ thuộc rất lớn vào đội ngũ cán bộ – những con người có khả năng chính trị và nghệ thuật lãnh đạo, quản lý. Ðây là đội ngũ nhân sự có vai trò rường cột trong tham mưu hoạch định chính sách, trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng và thực thi luật pháp, quản lý mọi mặt của đời sống xã hội. Vì vậy nên vấn đề cán bộ và công tác cán bộ giữ vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của một quốc gia, dân tộc.

Hiểu được những điều đó, qua nhiều kỳ đại hội và hội nghị trung ương, vấn đề cán bộ và công tác cán bộ luôn được Đảng ta đề cập. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các khóa đã ra nhiều chỉ thị, nghị quyết, quyết định, quy định, kết luận, báo cáo… liên quan đến vấn đề cán bộ nói chung và vấn đề cán bộ của một số ngành, cơ quan, lĩnh vực cụ thể nói riêng. Trong mỗi giai đoạn khác nhau, các văn bản đã đưa ra thực trạng, mục tiêu và giải pháp cụ thể để nâng cao hoạt động của cán bộ các cấp; kịp thời chấn chỉnh những chuyển biến nhanh chóng của con người và thời cuộc.

Trong thời đại ngày nay, trước những thay đổi nhanh chóng của thời cuộc, nhất là tình trạng tha hóa về tư tưởng, đạo đức của một số cán bộ nói chung và đặc biệtlà các cán bộ ở cấp đứng đầu nói riêng, thì vấn đề cán bộ và công tác cán bộ trong Đảng lại càng được quan tâm sâu sắc.

Nhằm cung cấp cho bạn đọc tài liệu phục vụ nghiên cứu, tham khảo, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xin giới thiệu cuốn sách Về cán bộ và công tác cán bộ trong thời kỳ đổi mới  với nội dung được trích lược từ một số văn kiện quan trọng của Đảng về vấn đề này trong thời gian từ Đại hội VI đến nay. Có thể xem đây là cuốn sách có nội dung đầy đủ nhất về vấn đề cán bộ và công tác cán bộ của Đảng trong thời kỳ đổi mới.

Thông tin chi tiết:

Tên sách: Về cán bộ và công tác cán bộ trong thời kỳ đổi mới (Trích văn kiện Đảng)

Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam

Số trang: 754

Kích thước: 16 x 24cm

Năm xuất bản: 2018

Giá bìa: 298.000đ

 

Mọi chi  tiết xin vui lòng liên hệ:

Nhà sách Sự thật – Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại TP. HCM

Số 72 Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3, TP. HCM

Điện thoại giao dịch: 028.39325400 – 39325410

Website: sachsuthattphcm.com.vn

Email: [email protected]

preloader