TỰ HÀO TRUYỀN THỐNG 77 NĂM ĐÓNG GÓP CHO SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG (05/12/1945 – 05/12/2022)

Nhà xuất bản Sự thật – tiền thân của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật được ra đời ngay sau khi Cách mạng tháng tám thành công. Thời điểm mới thành lập nhà xuất bản hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Bí thư Trường Chinh.
Qua 77 năm hình thành và phát triển (05/12/1945 – 05/12/2022) cho tới nay, Nhà xuất bản đã có nhiều đóng góp và thành tích được ghi nhận trong việc xuất bản và tuyên truyền phổ biến sách lý luận chính trị, góp phần đưa các đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước tới đông đảo quần chúng nhân dân.
Nhà xuất bản đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng huân chương Lao động hạng Ba, huân chương Hồ Chí Minh. Và năm 2005, Nhà xuất bản được tặng thưởng huân chươnh Sao Vàng – Huân chương cao quý nhất của Đảng và Nhà nước.
Năm 2010, Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống. Nhà xuất bản được Ban Bí thư Trung ương Đảng trao tặng bức trước mang dòng chữ “Đoàn kết, trí tuệ, đổi mới và phát triển”.
Năm 2013, Nhà xuất bản vinh dự được Đảng và Nhà nước Lào tặng thưởng huân chương Lao động hạng Nhất và nhiều huy chương, bằng khen cho các tập thể, cá nhân đóng góp tích cực trong công tác biên tập, xuất bản,… góp phần phát triển mối quan hệ hữu nghị Việt-Lào
Trong suốt quá trình hoạt động, Nhà xuất bản luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, xuất bản kịp thời sách, tài liệu phục vụ các sự kiện trọng đại, các đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, các cuộc vận động lớn của đất nước. Nhà xuất bản đã cho ra mắt bạn đọc nhiều ấn phẩm có giá trị, trong đó có các bộ sách lớn có giá trị về lý luận và thực tiễn như: C.Mác – Ph.Ăngghen toàn tập; V.I.Lênin toàn tập; Hồ Chí Minh toàn tập; Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử; Văn kiện Đảng toàn tập; Bộ văn kiện Quốc hội.
Đầu năm 2020, Nhà xuất bản chính thức vận hành hệ thống xuất bản và phát hành sách điện tử (stbook.vn, thuviencoso.vn). Một số sách lý luận, chính trị, sách của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác Lênin, sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh tụ của Đảng được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản dưới dạng đĩa CD-ROM với phần mềm tra cứu tiện ích, giúp người đọc có thể tìm kiếm thông tin theo từ khoá, theo chuyên đề trong từng cuốn sách và cả bộ sách.
Bên cạnh nhiệm vụ chủ chốt là biên tập, xuất bản sách, Nhà xuất bản còn tích cực triển khai công tác nghiên cứu khoa học, tham gia các chương trình Quốc gia, đề tài khoa học cho xã hội cấp ban, cấp bộ góp phần quan trọng làm sáng tỏ hơn những vấn đề về lý luận, về chủ nghĩa xã hội, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

Trả lời