Tọa đàm giới thiệu hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 7/10/2021, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực II – Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm giới thiệu bộ sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gồm hai cuốn: Toàn Đảng, toàn dân chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc và Đoàn kết, vững tin đưa đất nước bước vào giai đoạn mới, do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản. Buổi tọa đàm được tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

Lưu bản nháp tự động

Toàn cảnh Tọa đàm tại điểm cầu Học viện Chính trị khu vực II và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Tham dự Tọa đàm, tại điểm cầu Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội có các đồng chí: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc – Tổng Biên tập; Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc – Phó Tổng Biên tập cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản.

Tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, có đồng chí Lê Thị Chiên, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Tại điểm cầu Học viện Chính trị khu vực II, có PGS.TS. Nguyễn Quốc Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; PGS.TS. Nguyễn Tấn Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS. Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Giám đốc Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Thành phố Hồ Chí Minh; cùng sự tham gia của hơn 1.200 cán bộ, viên chức, người lao động và học viên của Học viện Chính trị khu vực II.

Lưu bản nháp tự động

PGS. TS. Nguyễn Quốc Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II tiếp nhận hai cuốn sách do đại diện Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, PGS.TS. Nguyễn Quốc Dũng khẳng định, Tọa đàm nhằm giới thiệu, phổ biến, quán triệt nội dung, giá trị lý luận và thực tiễn của hai ấn phẩm quan trọng Toàn Đảng, toàn dân chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc và Đoàn kết, vững tin đưa đất nước bước vào giai đoạn mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, qua đó nâng cao nhận thức về đường lối và thực tiễn đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, góp phần thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Lưu bản nháp tự động

Cuốn sách Toàn Đảng, toàn dân chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc và Đoàn kết, vững tin đưa đất nước bước vào giai đoạn mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành

Hai cuốn sách tuyển chọn 180 bài phát biểu, bài viết, bài nói, bài trả lời phỏng vấn, thư, điện chúc mừng quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian từ tháng 01/2018 đến tháng 4/2021.

Nội dung các cuốn sách được sắp xếp thành bốn phần, tương ứng với bốn chủ đề: Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa; Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Chủ động, tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế.

Nội dung hai cuốn sách giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm rõ và hiểu sâu sắc hơn về sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng, Nhà nước, trong đó có vai trò rất quan trọng của người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta.

Lưu bản nháp tự động

Đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc – Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại Tọa đàm

Tại buổi Tọa đàm, đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc – Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã chia sẻ quá trình tổ chức biên tập, xuất bản và những giá trị lý luận và thực tiễn  của hai cuốn sách trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời nhấn mạnh, việc được giao biên tập và xuất bản hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư đối với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, mà đó còn là cơ hội để Nhà xuất bản khẳng định vị trí, vai trò của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Đồng chí hy vọng rằng, những ấn phẩm có giá trị  do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản sẽ được đông đảo giảng viên và học viên của Học viện Chính trị khu vực II nhiệt tình đón nhận; cung cấp nguồn tài liệu chính thống, tin cậy phục vụ công tác giảng dạy và học tập của Học viện.

16 tham luận trong tổng số 100 tham luận tham gia Tọa đàm của các nhà khoa học, giảng viên và học viên Học viện đã được trình bày trực tiếp trong 4 phiên trao đổi, thảo luận theo 4 chủ đề trong hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các tham luận thể hiện các cách tiếp cận ở nhiều góc độ khác nhau, phong phú, đa dạng đối với 2 cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư.

Phát biểu tổng kết Tọa đàm, PGS.TS. Nguyễn Quốc Dũng khẳng định, Tọa đàm góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, người lao động và học viên của Học viện về những vấn đề lý luận từ thực tiễn trong 2 cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời giúp họ nắm rõ và hiểu sâu sắc hơn sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay.