Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở

(đánh giá) 144 đã bán
Mã: 8935279112548 Danh mục: Thẻ: Tác giả: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 200gCao: 1cm - Dài: 19cm - Rộng: 13cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 56.000 -25%
- Tiết kiệm: 14.000 
42.000 

Còn hàng


  Mua trên Shopee

  Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Hướng dẫn số 71-HD/BTGTW, ngày 26/10/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác lý luận chính trị năm 2019, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục biên soạn và phát hành bộ tài liệu Bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật kiến thức cho đảng viên và cán bộ làm công tác tuyên giáo ở cơ sở. Đây cũng là bộ tài liệu được sử dụng trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2019 theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.Cuốn sách “Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở” gồm 6 bài:

  Bài 1: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay

  Bài 2: Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam

  Bài 3: Về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Bài 4: Về đảng cầm quyền và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong điều kiện mới

  Bài 5: Về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Bài 6: Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

  nbsp;

  nbsp;

  Đánh giá Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Hướng dẫn số 71-HD/BTGTW, ngày 26/10/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác lý luận chính trị năm 2019, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục biên soạn và phát hành bộ tài liệu Bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật kiến thức cho đảng viên và cán bộ làm công tác tuyên giáo ở cơ sở. Đây cũng là bộ tài liệu được sử dụng trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2019 theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.Cuốn sách “Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở” gồm 6 bài:

  Bài 1: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay

  Bài 2: Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam

  Bài 3: Về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Bài 4: Về đảng cầm quyền và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong điều kiện mới

  Bài 5: Về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Bài 6: Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

  nbsp;

  nbsp;

  Đánh giá Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở

  Chưa có đánh giá nào.