Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở

(đánh giá) 5 đã bán
- Giá bìa: 45.000 -25%
- Tiết kiệm: 11.250 
33.750 

Còn hàng


  Mua trên Shopee

  Lời nói đầu
  Thực hiện chức nǎng, nhiệm vu trong công tác giáo dục lý luận chính trị và đáp ứng yêu cầu của các địa phương, cơ sở, trong những năm qua, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Viêt Nam,Trung ương các đoàn thể chính trị – xã hội biên soạn nhiều tài liêu tuyên truyền, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội ở cơ sở. Các tài liệu chuyên để trên đã góp phẩn vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ Mặt trận và các đoàn thể, xây dựng và củng cố hệ thống chính tri ở cơ sở.
  Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chỉ rõ nhiệm vụ :“Tiếp tục đổi mới việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Đổi mới cǎn bản chương trình,nội dung, phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo phương châm khoa hoc, thực tiễn sáng tạo và hiện đại; đưa việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật  kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp chiến lược đi vào nề nếp, nhất quán từ trung ương đến cơ sở, phù hợp với từng đối tượng, chú trong chất lượng, hiệu quả, siết chật kỷ luật, kỷ cương”. Do vậy, việc biên soạn, cập nhật các tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội về những vấn đề lý luận và thực tiễn đổi mới của đất nước

  Đánh giá Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở

  Chưa có đánh giá nào.

  Mô tả

  Lời nói đầu
  Thực hiện chức nǎng, nhiệm vu trong công tác giáo dục lý luận chính trị và đáp ứng yêu cầu của các địa phương, cơ sở, trong những năm qua, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Viêt Nam,Trung ương các đoàn thể chính trị – xã hội biên soạn nhiều tài liêu tuyên truyền, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội ở cơ sở. Các tài liệu chuyên để trên đã góp phẩn vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ Mặt trận và các đoàn thể, xây dựng và củng cố hệ thống chính tri ở cơ sở.
  Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chỉ rõ nhiệm vụ :“Tiếp tục đổi mới việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Đổi mới cǎn bản chương trình,nội dung, phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo phương châm khoa hoc, thực tiễn sáng tạo và hiện đại; đưa việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật  kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp chiến lược đi vào nề nếp, nhất quán từ trung ương đến cơ sở, phù hợp với từng đối tượng, chú trong chất lượng, hiệu quả, siết chật kỷ luật, kỷ cương”. Do vậy, việc biên soạn, cập nhật các tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội về những vấn đề lý luận và thực tiễn đổi mới của đất nước

  Đánh giá Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở
  0.0 Đánh giá trung bình
  5 0% | 0 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở

  Chưa có đánh giá nào.