suc manh dan toc1120171Hồ Chí Minh – nhà tư tưởng cách mạng, lãnh tụ thiên tài và vô cùng kính yêu của Đảng ta, của nhân dân và của cả dân tộc ta. Đã có nhiều sách, bài viết, công trình khoa học nghiên cứu về Người. Một trong những cuốn sách được viết bởi tâm huyết của một nhà nghiên cứu được coi là chuyên gia hàng đầu về lịch sử Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là cuốn Sức mạnh dân tộc của cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh của Phó Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Lê Mậu Hãn. Cuốn sách đã được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản vào tháng 11-2017.

Cuốn sách tập hợp những chuyên luận khoa học của Phó Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Lê Mậu Hãn đã được đăng trên các sách và tạp chí khoa học. Tác giả đã trình bày khái quát những vấn đề cơ bản của sức mạnh dân tộc Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh từ khi Người ra đi tìm đường cứu nước, đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, nghiên cứu lý luận giải phóng dân tộc rồi bắt tay vào sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam cho đến ngày nay.

Cuốn sách gồm ba phần:

Phần thứ nhất: Cương lĩnh, chiến lược cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh đưa dân tộc tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do;

Phần thứ hai: Cách mạng giải phóng dân tộc và khởi nghĩa dân tộc;

Phần thứ ba: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” – động lực, mục tiêu đại đoàn kết, đại thành công của sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc.

Cuốn sách là công trình khoa học được nghiên cứu công phu, lối viết giản dị, trong sáng, khúc triết, vừa phổ cập vừa nâng cao, kết hợp phân tích lý luận, các bài viết trong cuốn sách đã làm nổi bật những giá trị tư tưởng của Hồ Chí Minh về sức mạnh dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định con đường cứu nước đúng đắn để giải phóng dân tộc đã phát huy lòng yêu nước truyền thống và nâng lên thành lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa. Tinh thần, ý chí độc lập, tự chủ, tự cường và lòng yêu nước đã phát huy được sức mạnh to lớn, tạo nên truyền thống đoàn kết dân tộc, đoàn kết toàn dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm nổi bật sức mạnh của con người Việt Nam, đó là sức mạnh của thể lực và trí tuệ, sức mạnh của bề dày lịch sử và trong cuộc đấu tranh hiện tại, sức mạnh của sự thông minh và dũng cảm, của lòng tin chân chính không gì lay chuyển. Sức mạnh ấy bền vững và được nhân lên nhiều lần dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong quá trình nhận thức và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận thấy phải dựa vào sức mạnh của dân tộc là chủ yếu, đồng thời phải khai thác sức mạnh của thời đại.

Hồ Chí Minh là người Việt Nam đầu tiên đã có công lao to lớn trong việc gắn cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới. Người luôn coi cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới. Do đó, Người chủ trương khơi dậy sức mạnh của dân tộc, động viên sự nỗ lực cao nhất của toàn dân, huy động tối đa sức người, sức của vào công việc kháng chiến và kiến quốc. Mặt khác, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của nhân dân tiến bộ trên thế giới, của các đảng cộng sản anh em cả về tinh thần lẫn vật chất, cả đấu tranh quân sự, chính trị và ngoại giao làm cho kẻ thù ngày càng bị cô lập bị chia rẽ và suy yếu. Nhiều bài viết trong cuốn sách đã có những phân tích cho thấy sức mạnh đoàn kết của toàn dân, toàn quân ta trong các cuộc kháng chiến chống kẻ thù như: Từ Ủy ban dân tộc giải phóng đến Chính phủ liên hiệp kháng chiến – hình ảnh của khối đại đoàn kết dân tộc Tư tưởng đại đoàn kết của Hồ Chí Minh thúc đẩy cả dân tộc đứng lên kháng chiến chống Pháp xâm lược; Sức mạnh dân tộc của chiến tranh cách mạng Việt Nam (1946-1954);…

Từ các bài viết trong cuốn sách, càng làm nổi bật nội dung: tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ quan điểm toàn diện về cách mạng Việt Nam, gắn liền giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người, độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội mà hạt nhân cơ bản là chân lý “không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Tư tưởng và hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh lấy dân tộc và con người làm điểm xuất phát, làm địa bàn hoạt động, làm động lực và mục tiêu. Tư tưởng đó đã và mãi mãi khơi dậy sức mạnh của truyền thống yêu nước, yêu dân, sức mạnh đoàn kết dân tộc kết hợp với sức mạnh quốc tế trong sáng.

Qua các bài viết, cuốn sách cũng cho thấy trong những thời điểm khó khăn, phức tạp nhất, quyết liệt nhất cuộc kháng chiến, nếu biết phát huy sức mạnh tổng hợp từ bên trong và bên ngoài, biết kết hợp sức mạnh của dân tộc và sức mạnh của thời đại thì sẽ nhân sức mạnh của cách mạng, của dân tộc lên gấp nhiều lần. Đó là một trong những nhân tố quan trọng, có ý nghĩa quyết định cho sự thắng lợi của cách mạng, cho sự phát triển bền vững của đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Cuốn sách đã trình bày một cách khoa học, toàn diện những vấn đề lý luận cơ bản của sức mạnh dân tộc dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh. Với những nội dung được cung cấp, cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo quý giá giúp ích cho bạn đọc trong quá trình nghiên cứu, giảng dạy, học tập về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh.