Xây dựng và quản trị Thành phố thông minh bảo đảm các chỉ số an ninh, an sinh, an toàn trong cách mạng công nghiệp 4.0

170.000  153.000 

Mua sản phẩm này sẽ được cộng 2 Điểm!

Điện thoại