Phương thức lãnh đạo của Đảng trong công tác kiểm tra, giám sát

Đã bán: 4

89.000  80.100 

Nội dung cuốn sách gồm ba chương: – Chương I: Một số vấn đề chung về phương thức lãnh đạo của Đảng trong công tác kiểm tra, giám sát, – Chương II: Thực trạng thực hiện phương thức lãnh đạo của Đảng trong công tác kiểm tra, giám sát, – Chương III: Cơ chế, định hướng, yêu cầu, giải pháp và kiến nghị tăng cường phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình mới.

Hết hàng

Điện thoại