Phụ lục các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2021

Phụ lục các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2021

1. Thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cơ bản

1.1. Chương trình Sơ cấp lý luận chính trị, thực hiện theo Hướng dẫn số 65-HD/BTGTW, ngày 11 tháng 12 năm 2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình Sơ cấp lý luận chính trị. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành. Hiện nay, Ban Tuyên giáo Trung ương đang tiến hành sửa chữa, bổ sung. Khi ban hành Ban sẽ có hướng dẫn cụ thể sau.

1.2Chương trình lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng, thực hiện theo Hướng dẫn số 10-HD/BTGTW, ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành.

1.3. Chương trình học tập lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, thực hiện theo Hướng dẫn số 11-HD/BTGTW ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình học tập lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành.

(Theo Kế hoạch, trong năm 2021, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tiến hành sửa chữa, bổ sung 03 chương trình trên. Khi ban hành chương trình mới, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ có hướng dẫn cụ thể sau).

2.  Thực hiện các chương trình bồi dưỡng chuyên đề

2.1. Chuyên đề “Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam”, thực hiện theo Hướng dẫn số 40-HD/BTGTW ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam” dành cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành.

2.2Chuyên đề “Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới”, thực hiện theo Hướng dẫn số 41-HD/BTGTW ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới” dành cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành.

2.3. Chuyên đề “Hội nhập quốc tế”, thực hiện theo Hướng dẫn số 42- HD/BTGTW ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Hội nhập quốc tế” dành cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành.

2.4Chuyên đề “Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo”, thực hiện theo Hướng dẫn số 43-HD/BTGTW ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo” dành cho cán bộ, đảng viên. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành.

2.5. Chuyên đề “Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc”, thực hiện theo Hướng dẫn số 44-HD/BTGTW ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc” dành cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành.

2.6Chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh”, thực hiện theo Hướng dẫn số 45-HD/BTGTW ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh” dành cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành.

3.  Thực hiện các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ

3.1. Chương trình “Bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở”, thực hiện theo Hướng dẫn số 12-HD/BTGTW, ngày 30 tháng 9 năm 2016 về thực hiện chương trình “Bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở“. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành.

3.2. Chương trình Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho giảng viên Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện”, thực hiện theo Hướng dẫn số 61-HD/BTGTW ngày 17 tháng 11 năm 2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình “Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy lý luận chính trị” dành cho giảng viên giảng dạy các chương trình lý luận chính trị tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành.

3.3. Chương trình “Bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị”, thực hiện theo Hướng dẫn số 58- HD/BTGTW ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình“Bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị”. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành.

3.4. Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền miệng thực hiện theo Hướng dẫn số 100-HD/BTGTW ngày 20 tháng 9 năm 2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trìnhBồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền miệng. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành.

3.5. Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở”, thực hiện theo Hướng dẫn số 101-HD/BTGTW ngày 20 tháng 9 năm 2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trìnhBồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo cơ sở. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành.

4. Thực hiện các chương trình lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn thể

Thực hiện Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội ở cơ sở theo Hướng dẫn số 69-HD/BTGTW ngày 09 tháng 10 năm 2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực hiện chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành.

5. Thực hiện chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp

Chương trình Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở thực hiện theo Hướng dẫn số 103-HD/BTGTW ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn học tập tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành. Đồng thời, chủ động bổ sung những nội dung thiết thực, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đang đặt ra ở địa phương, cơ sở./.

Ban Tuyên giáo Trung ương