Pháp luật đất đai Việt Nam từ năm 1945 đến nay

Nhằm giúp bạn đọc nắm được những vấn đề cơ bản về hệ thống pháp luật đất đai Việt Nam qua các thời kỳ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Pháp luật đất đai Việt Nam từ năm 1945 đến nay (Sách chuyên khảo) của tập thể tác giả là các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, giảng viên về pháp luật đất đai biên soạn, PGS.TS. Nguyễn Quang Tuyến làm Chủ biên.

Qua ba chuyên để, tương ứng với ba vấn đề cơ bản nhất của pháp luật đất đai, cuốn sách làm rõ những nội dung cơ bản của pháp luật về sở hữu đất đai, pháp luật về quản lý nhà nước về đất đai và sử dụng đất ở Việt Nam từ năm 1945 đến nay; nêu bật những thành tựu, hạn chế và đề xuất các giải pháp để tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai Việt Nam trong thời gian tới.

preloader