Nhận thức lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kể từ khi ra đời đến nay, chủ nghĩa Mác – Lênin đã có những tác động to lớn, ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển mọi mặt của thế giới và thúc đẩy mạnh mẽ quá trình phát triển văn minh nhân loại. Đây là một hệ tư tưởng vận động không ngừng, phát triển cùng với sự vận động của thời đại, thực tiễn và khoa học công nghệ. Theo đó, hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin cũng được vận dụng một cách linh hoạt ở mỗi quốc gia tùy theo điều kiện cụ thể của từng nước. Tính mở của chủ nghĩa Mác – Lênin làm cho nhận thức lý luận và mô hình chủ nghĩa xã hội ở mỗi quốc gia cũng phải luôn đổi mới, hoàn thiện và phát triển để phù hợp với quy luật vận động của tự nhiên, xã hội và tư duy.

Cuốn sách “Nhận thức lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”

Ở Việt Nam, trải qua quá trình lịch sử lâu dài, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản,  đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn thể dân tộc Việt Nam đã đồng lòng lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa với nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Với tư cách là người đứng đầu của Đảng, kể từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI đến nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hết sức chú trọng công tác tư tưởng, lý luận của Đảng. Đồng chí thường xuyên nhắc nhở về yêu cầu phải tăng cường công tác tổng kết, đánh giá thực tiễn để có thể nhận thức đúng, giải quyết tốt những vấn đề mà thực tiễn đặt ra; từ đó, nâng tầm lý luận, bổ sung, phát triển hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; quyết tâm xây dựng và hoàn thiện mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam vừa theo đúng quy luật chung, vừa phù hợp với điều kiện cụ thể của nước ta. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng là người đi tiên phong trong công việc này với khát vọng thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, hướng tới việc hiện thực hóa đầy đủ, đồng bộ hệ mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Những nhận thức của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là sự kế thừa và phát triển của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm khoa học về phát triển trong bối cảnh mới; thể hiện tính thời đại; phản ánh được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín, tinh thần Việt Nam trong thời đại mới. Hệ thống nhận thức lý luận của đồng chí Tổng Bí thư còn là sự kết tinh của kinh nghiệm thực tiễn và trí tuệ tập thể của Đảng và nhân dân, là sự định hướng cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta phấn đấu vì sự nghiệp đổi mới và phát triển của đất nước.

Cuốn sách Nhận thức lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do PGS.TS. Vũ Trọng Lâm làm chủ biên, tập trung làm sáng rõ nhận thức lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội qua các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên các phương diện như: Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức; Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn với tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Lấy con người làm trung tâm trong phát triển, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước đi và từng chính sách phát triển; Bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm sự phát triển bền vững trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Bảo đảm quốc phòng và an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng.

Nội dung cuốn sách gồm ba chương:

Chương 1: Hệ thống các tác phẩm và cơ sở lý luận, thực tiễn hình thành lý luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chương 2: Những vấn đề cơ bản trong lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chương 3: Những điểm nổi bật và giá trị của lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội qua các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách là công trình đầu tiên ở nước ta nghiên cứu một cách hệ thống, tổng quan, xuyên suốt toàn bộ các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, kể từ khi Đảng ta thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991), nhất là từ Đại hội XI của Đảng đến nay; từ đó, giúp độc giả có cái nhìn toàn diện về những nhận thức lý luận quan trọng này qua các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trả lời