Hội thảo khoa học “Vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay”

Hội thảo khoa học “Vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay”

Sáng 28/10/2022, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay”

Hội thảo được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá hiệu quả sau 4 năm triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, góp phần làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thông qua hoạt động báo chí, xuất bản.

Hội thảo khoa học “Vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay”

Toàn cảnh Hội thảo

Các đồng chí: PGS.TS. Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; PGS.TS. Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền chủ trì Hội thảo.

Dự Hội thảo có các đồng chí: Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Yên Bái; Thiếu tướng, PGS.TS.NGND. Nguyễn Bá Dương, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TS. Bùi Đình Bôn, nguyên Thư ký khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương; đại diện Học viện Chính trị khu vực I (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh); Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông; Học viện Chính trị Công an nhân dân; Học viện An ninh nhân dân; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Học viện Báo chí và Tuyên truyền; các nhà khoa học quan tâm đến chủ đề Hội thảo. Đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí dự và đưa tin về Hội thảo.

Hội thảo khoa học “Vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay”

Hội thảo khoa học “Vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay” thu hút được sự quan tâm của đông đảo các nhà khoa học và nhà nghiên cứu tham dự

Ở Việt Nam, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cốt lõi là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, có ý nghĩa sống còn đối với sự tồn vong của chế độ và sự phát triển đất nước. Hiện nay, tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xu hướng chuyển đổi số đặt ra nhiều vấn đề mới, đặc biệt là an ninh trên không gian mạng. Các thế lực cơ hội, thù địch đã và đang đẩy mạnh thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình, chuyển hóa về tư tưởng, thông qua việc truyền bá những thông tin, quan điểm sai trái, phản động trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong bối cảnh đó, vai trò của báo chí, xuất bản Việt Nam càng trở nên quan trọng đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch. Tính đến nay, cả nước có 815 cơ quan báo chí, 57 nhà xuất bản với hàng chục nghìn phóng viên, biên tập viên. Các cơ quan báo chí, xuất bản không ngừng lớn mạnh, tiệm cận với xu hướng phát triển chung của thế giới, tạo ra nhiều ấn phẩm ngày càng có chất lượng, đáp ứng đời sống tinh thần xã hội, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước. Tuy vậy, vai trò của báo chí, xuất bản trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vẫn còn những hạn chế nhất định. Do vậy, để báo chí, xuất bản thực sự phát huy vai trò là vũ khí sắc bén, công cụ đắc lực của Đảng trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa, cần có những nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn sâu sắc nhằm xác định phương hướng, đưa ra những giải pháp mới, đột phá nhằm phát huy vai trò, sức mạnh của báo chí, xuất bản trong việc định hướng dư luận, làm chủ đời sống tinh thần, chiếm lĩnh mặt trận tư tưởng, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Theo Ban Tổ chức, do tầm quan trọng, tính cấp thiết của chủ đề Hội thảo như vậy, Hội thảo đã nhận được rất nhiều bài viết, tham luận của các nhà nghiên cứu đầu ngành về công tác tư tưởng – văn hóa của Đảng, các chuyên gia, cán bộ đang công tác tại các cơ quan báo chí, xuất bản và các đơn vị giảng dạy, đào tạo báo chí, xuất bản, điều đó cho thấy vai trò quan trọng của báo chí, xuất bản Việt Nam đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch. Trên cơ sở các tham luận gửi đến, Ban Tổ chức Hội thảo đã lựa chọn 41 bài tham luận có chất lượng cao nhất để đưa vào Kỷ yếu Hội thảo.

Hội thảo khoa học “Vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay”

PGS.TS. Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS. Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và có những chỉ dẫn vô cùng sâu sắc cho hoạt động báo chí, xuất bản. Thấm nhuần lời dạy của Người, hoạt động báo chí, xuất bản nước ta đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, luôn đi đầu trong việc tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin, chủ trương, đường lối cách mạng của Đảng. Đặc biệt trong tình hình hiện nay, báo chí, xuất bản đã trở thành một “công cụ sắc nhọn” trên mặt trận tư tưởng của Đảng. Vì thế, việc phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay là vấn đề hết sức quan trọng và cấp thiết.

Hội thảo khoa học “Vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay”

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu Đề dẫn Hội thảo, PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật khẳng định, là kênh thông tin có vai trò quan trọng trong việc tạo “sức đề kháng” cho người dân trước những tác động tiêu cực, nhiễu loạn của thông tin trên mạng internet hiện nay, trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai sâu sát, kịp thời của Đảng, Nhà nước, báo chí, xuất bản đã phát huy tương đối hiệu quả vai trò là cơ quan tuyên truyền, định hướng dư luận, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các cơ quan báo chí, xuất bản chính thống vừa làm nhiệm vụ chính trị, vừa hoạt động trong cơ chế thị trường và có đóng góp rất nhiều cho công tác văn hóa – tư tưởng, tạo ra những ấn phẩm bổ ích cho xã hội. Tuy nhiên, khả năng thích ứng với xu thế truyền thông hiện đại của các cơ quan báo chí, xuất bản so với các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là mạng xã hội còn hạn chế; chất lượng nguồn nhân lực làm công tác báo chí, xuất bản, đặc biệt là về bản lĩnh chính trị, chưa thực sự tương xứng với vai trò và vị trí tiên phong của mình trong định hướng dư luận xã hội bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng… là những khó khăn, thách thức để báo chí, xuất bản có thể thực sự phát huy vai trò của mình trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Theo PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, các tham luận gửi đến tham gia Hội thảo có chất lượng, đề cập nhiều vấn đề ở các khía cạnh khác nhau theo chủ đề Hội thảo. Đồng chí bày tỏ tin tưởng rằng, những ý kiến đóng góp, thảo luận của các đại biểu, các nhà khoa học tại Hội thảo sẽ là những tư liệu tốt, đầy đủ, có ý nghĩa thiết thực cả về lý luận và thực tiễn trong việc đề xuất những giải pháp nhằm phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay.

Bám sát tinh thần, chủ đề Hội thảo, các đại biểu đã tập trung làm rõ một số nội dung cơ bản: Cơ sở lý luận về vai trò của báo chí, xuất bản trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Vai trò cung cấp thông tin chính thống của báo chí, xuất bản chống lại xu hướng nhiễu loạn thông tin trên mạng xã hội để chống phá Đảng và Nhà nước; Phân tích, dự báo những tác động, thách thức của môi trường internet, chuyển đổi số cũng như sự tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đối với nền báo chí, xuất bản Việt Nam trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Đề xuất các giải pháp phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay.

Hội thảo khoa học “Vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay”

PGS.TS. Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu tổng kết Hội thảo

Phát biểu tổng kết Hội thảo, PGS.TS. Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền khẳng định, các tham luận gửi đến Hội thảo là kết quả của sự nghiên cứu công phu, nghiêm túc và tâm huyết, trách nhiệm của của các nhà khoa học, cung cấp thêm nhiều luận chứng, luận cứ, bổ sung nguồn tư liệu có giá trị lý luận và thực tiễn cao, nội dung khoa học phong phú, góp phần làm sâu sắc thêm những vấn đề liên quan đến chủ đề của Hội thảo.

PGS.TS. Phạm Minh Sơn cũng nhấn mạnh, các ý kiến tâm huyết của các nhà khoa học và các đại biểu sẽ được Ban Tổ chức Hội thảo tiếp thu tối đa để tổng hợp, báo cáo kiến nghị với Đảng, Nhà nước và cơ quan chức năng để kịp thời có những quyết sách khoa học, đúng đắn và phù hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác báo chí, xuất bản; phát huy tốt hơn vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở nước ta hiện nay.

Hội thảo khoa học “Vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay”

Hội thảo khoa học “Vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay”

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Nguồn: nxbctqg.org.vn

Trả lời