Hội thảo khoa học quốc gia “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”

Hội thảo khoa học quốc gia “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”

Chiều 28/9/2022, tại Hội trường lớn Học viện An ninh nhân dân, Bộ Công an phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Đồng chí Thượng tướng, PGS.TS. Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; đồng chí Trung tướng, PGS.TS. Lê Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân chủ trì Hội thảo.

Hội thảo khoa học quốc gia “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”

Các đại biểu dự Hội thảo

Dự Hội thảo có các đồng chí: Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng ban Ban Công tác Đại biểu, Phó Chánh Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội; PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; các đồng chí Phó Giám đốc – Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật: Phạm Thị Thinh, Nguyễn Hoài Anh; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương; Ban Kinh tế Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật… cùng đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí đến dự và đưa tin về Hội thảo.

Hội thảo khoa học quốc gia “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”

Thượng tướng, PGS.TS. Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội thảo

Hội thảo nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn vai trò, những đóng góp quan trọng của lực lượng Công an nhân dân trong thời kỳ mới, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng; giải pháp tiếp tục xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu Đề dẫn Hội thảo, PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, gần 100 bài tham luận của các nhà khoa học uy tín là các nhà lãnh đạo, quản lý giàu kinh nghiệm của nhiều bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương, của các cơ sở giáo dục, đào tạo uy tín, đầu ngành trên toàn quốc và Công an các đơn vị, địa phương gửi đến Hội thảo đã phân tích, đánh giá làm sáng tỏ các nội dung theo chủ đề của Hội thảo.

Hội thảo khoa học quốc gia “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại Hội thảo

Để Hội thảo thu được kết quả tốt nhất, PGS.TS. Phạm Minh Tuấn đề nghị các đại biểu, các nhà khoa học cần tập trung thảo luận những nội dung: Đánh giá kết quả, thành tựu, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, những vấn đề đặt ra trong xây dựng lực lượng Công an thời gian qua, từ tổ chức, bộ máy ở Trung ương đến các địa phương; từ cơ cấu đến số lượng, chất lượng đội ngũ, năng lực quản lý tổ chức; từ công tác đào tạo, bồi dưỡng đến việc sử dụng, bố trí cán bộ, chiến sĩ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp tiếp tục hoàn thiện thể chế nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới; Đánh giá các mô hình tốt, cách làm hay trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong lực lượng Công an nhân dân; Làm rõ những thuận lợi, khó khăn, những yếu tố khách quan, chủ quan tác động đến việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đề xuất các giải pháp xây dựng lực lượng Công an nhân dân theo các yêu cầu: Hệ thống tổ chức tập trung, thống nhất, chuyên sâu, xuyên suốt, tinh gọn, hiện đại; cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ; pháp chế, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường; tiềm lực hậu cần, kỹ thuật hiện đại, thực hiện mục tiêu: đến năm 2025, lực lượng Công an nhân dân cơ bản tinh, gọn, mạnh; phấn đấu đến năm 2030 lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại…

Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tin tưởng rằng, kết quả Hội thảo sẽ góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất về ý chí và hành động để cùng xây dựng lực lượng Công an nhân dân có đủ sức mạnh, tiềm lực, phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó trong giai đoạn mới.

Tham luận của các nhà khoa học gửi đến tham gia và các ý kiến thảo luận, trao đổi, trình bày trực tiếp tại Hội thảo đã phân tích, làm rõ ba nội dung chính: Cơ sở lý luận về xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; Thực trạng xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong thời gian vừa qua; Phương hướng, giải pháp tiếp tục xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo Thượng tướng, PGS.TS. Trần Quốc Tỏ, kết quả Hội thảo góp phần tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an hoạch định phương hướng, giải pháp nhằm quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Đồng thời, cung cấp nguồn tài liệu học tập phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

Hội thảo khoa học quốc gia “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”

Các đại biểu tham quan gian trưng bày sách tại Hội thảo

Để phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền, lan tỏa nội dung giá trị của Hội thảo đến đông đảo nhân dân và bạn đọc, Ban Tổ chức Hội thảo còn tổ chức trưng bày một số ấn phẩm, tài liệu có liên quan đến chủ đề Hội thảo đã được xuất bản tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Trong đó nổi bật là cuốn sách chuyên khảo: “Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh” do Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm chủ biên.

Hội thảo khoa học quốc gia “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

_ Nguồn: nxbctqg.org.vn

 

Trả lời