Hội nghị sơ kết công tác chuyên môn và công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Sáng 13/7/2020, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác chuyên môn và công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc – Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập – Xuất bản và đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc – Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản chủ trì Hội nghị.

Hội nghị sơ kết công tác chuyên môn và công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc – Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản đã trình bày tóm tắt tình hình và kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2020 của Nhà xuất bản trên nhiều lĩnh vực như công tác xuất bản, in và phát hành sách; công tác nghiên cứu khoa học và triển khai các đề án; công tác tổ chức – cán bộ; công tác tài chính – kế toán; công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế; công tác xây dựng nội bộ; v.v..

Hội nghị sơ kết công tác chuyên môn và công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc – Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản trình bày Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Nhà xuất bản đã biên tập được 321 bản thảo (bằng 109,6% so với cùng kỳ năm 2019), xuất bản 471 đầu sách (bằng 125,9% so với cùng kỳ năm 2019) với số lượng in 1.978.040 bản, 429.978.400 trang in quy đổi.

Lãnh đạo Nhà xuất bản đã tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch đề tài năm 2020, đặc biệt là đề tài sách Trung ương đặt hàng; sách xã, phường, thị trấn; sách dịch cho nước bạn Lào; sách trọng tâm phục vụ các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn trong năm theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị, nâng cao tính hợp lý, cơ cấu các mảng đề tài làm cơ sở cho công tác quản lý và điều hành.

Công tác tổ chức in và in bảo đảm chất lượng nội dung và hình thức trình bày sách, đáp ứng được yêu cầu tiến độ in, nhất là các sách trọng tâm với số lượng lớn. Trong 6 tháng đầu năm, Nhà xuất bản đã tổ chức in 330 lượt đầu sách, giá trị các hợp đồng in đã thực hiện là hơn 11 tỷ đồng. Doanh thu của Nhà in Sự thật ước đạt 6,9 tỷ đồng (bằng 265,3% so với cùng kỳ năm 2019). Công tác tuyên truyền, tiếp thị và phát hành sách cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Doanh thu phát hành sách ước đạt 22,47 tỷ đồng.

Hoạt động nghiên cứu khoa học và triển khai các đề án thu được hiệu quả thiết thực: Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các ban, ngành có liên quan trình Ban Bí thư Đề án Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 27/01/2003 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận chính trị trong tình hình mới. Ngày 16/4/2020, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 44-CT/TW về Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị. Đồng thời, chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo khoa học: Tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện công tác phối hợp giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật với Hội đồng Lý luận Trung ương, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020; phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân trong tình hình mới nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2020) và 75 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (05/12/1945 – 05/12/2020); hoàn thành bảo vệ cấp cơ sở 01 đề án;…

Công tác kiện toàn, bổ sung Lãnh đạo Nhà xuất bản, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, tuyển dụng cán bộ được thực hiện chặt chẽ, công khai, bảo đảm đúng quy định, quy trình.

Về công tác Đảng, Đảng bộ Nhà xuất bản đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ Nhà xuất bản nhiệm kỳ 2020-2022, bảo đảm đúng theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của đảng bộ cấp trên; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cơ quan Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ đã phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Nhà xuất bản trong việc lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, đổi mới công tác chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ chính trị; chỉ đạo và tạo điều kiện để các đoàn thể phát huy được vai trò, trách nhiệm và có đóng góp tích cực, hiệu quả các mặt công tác của cơ quan và Đảng bộ. Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ triển khai các hoạt động công tác Đảng; thực hiện tốt việc kiểm tra định kỳ của Đảng ủy Khối. Lãnh đạo và Đảng bộ phát động trong cán bộ, đảng viên và viên chức trong cơ quan tích cực tham gia các hoạt động và các cuộc thi do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức và Cuộc thi tìm hiểu “Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, 75 năm xây dựng và phát triển”. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên tích cực tham gia học tập chuyên đề Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”. Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của đại diện một số đơn vị trong Nhà xuất bản. Các ý kiến đều cơ bản nhất trí với nội dung Báo cáo và thể hiện tâm huyết, trách nhiệm cũng như sự tin tưởng của cán bộ, viên chức, người lao động vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Nhà xuất bản.

Hội nghị sơ kết công tác chuyên môn và công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc – Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập – Xuất bản Nhà xuất bản phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc – Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập – Xuất bản Nhà xuất bản ghi nhận những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020. Đồng chí nhấn mạnh, trong 6 tháng cuối năm 2020, Nhà xuất bản cần tập trung hoàn thiện Đề án Định hướng phát triển Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đến năm 2030. Việc Đề án được thông qua sẽ tạo ra bước phát triển mới hoạt động của Nhà xuất bản; tập trung thực hiện, bảo đảm tiến độ, chất lượng xuất bản sách Trung ương đặt hàng, sách dịch cho phía bạn Lào, sách xã, phường, thị trấn năm 2020; hoàn thiện việc sửa đổi các nội dung trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà xuất bản; điều chỉnh phân cấp tài chính, tài sản,… của các đơn vị sản xuất – kinh doanh; tập trung thực hiện bảo đảm tiến độ các dự án đầu tư, xây dựng, cải tạo các hạng mục của Nhà xuất bản; đẩy mạnh việc truyền thông sách, phát triển mảng sách điện tử nhằm phát huy tối đa hệ thống trang thiết bị đã được đầu tư; tổ chức tốt chuỗi các hoạt động chào mừng và buổi tổ chức gặp mặt Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (05/12/1945 – 05/12/2020).

Hội nghị sơ kết công tác chuyên môn và công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Đại diện lãnh đạo Ban sách Đảng, Ban sách Giáo khoa – Tham khảo, Vụ Thư ký – Biên tập, Vụ Tài chính – Kế toán, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Hội nghị sơ kết công tác chuyên môn và công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Đồng chí Trần Quốc Dân, nguyên Phó Giám đốc Nhà xuất bản và đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc – Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Hội nghị sơ kết công tác chuyên môn và công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Ban sách Giáo khoa – Tham khảo vinh dự nhận Cờ Thi đua của Chính phủ

Tại Hội nghị, các tập thể và cá nhân tiêu biểu của Nhà xuất bản đã vinh dự được nhận những phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước. Ban sách Đảng, Ban sách Giáo khoa – Tham khảo, Vụ Thư ký – Biên tập, Vụ Tài chính – Kế toán, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí: Lê Thị Hồng Phương, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Tổ chức in; Nguyễn Thị Hồng Vân, nguyên Giám đốc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Đồng chí Trần Quốc Dân, nguyên Phó Giám đốc Nhà xuất bản và đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc – Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Ban sách Giáo khoa – Tham khảo đã vinh dự nhận Cờ Thi đua của Chính phủ cho những thành tích xuất sắc đã đạt được trong năm 2019.

Thu Hằng

Điện thoại