Hoàn thiện việc xuất bản, phát hành Văn kiện Đại hội Đảng XIII

Sau khi Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII được công bố, NXB Chính trị quốc gia Sự thật và Văn phòng Trung ương Đảng có nhiệm vụ biên tập, xuất bản tài liệu này.

Văn kiện là sản phẩm kết tinh trí tuệ, ý chí, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, được chuẩn bị một cách công phu, bài bản, khoa học. Tiểu ban Văn kiện do Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Tiểu ban. Từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay, Bộ Chính trị đã khẩn trương chỉ đạo việc hoàn chỉnh và công bố các văn kiện của đại hội.

Được giao nhiệm vụ biên tập, xuất bản “tài liệu quan trọng” này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Văn phòng Trung ương Đảng đã cử đội ngũ cán bộ có chuyên môn sâu, giàu kinh nghiệm, làm việc liên tục, khẩn trương để tổ chức rà soát, biên tập, hoàn chỉnh bản thảo Văn kiện.

Nhiều bộ phận, đơn vị trong Nhà xuất bản được huy động thực hiện nhiệm vụ, phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, bảo đảm các công việc biên tập và xuất bản Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo một quy trình chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu, tiến độ phát hành Văn kiện.

Sau nhiều ngày phối hợp khẩn trương giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Văn phòng Trung ương Đảng, đến nay, công tác in ấn văn kiện đã hoàn thành.
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã ra mắt bạn đọc.Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có dung lượng gồm 720 trang, được in thành 2 tập, khổ 13×19 cm, bao gồm 10 văn kiện quan trọng, được thông qua tại đại hội.

Ngay sau khi Văn kiện được xuất bản, Văn phòng Trung ương Đảng có trách nhiệm khẩn trương phát hành đến đảng bộ, chi bộ cơ sở đảng trong cả nước, nhằm “phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về kết quả đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, biến những quyết định của đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế”, theo chỉ đạo của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng quán triệt trong Diễn văn bế mạc Đại hội Đảng XIII.

Ngày 9/3, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW, về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Để cung cấp tài liệu phục vụ cho việc học tập, quán triệt và nghiên cứu, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đang phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, tổ chức biên tập, xuất bản các ấn phẩm liên quan.

Các ấn phẩm gồm: “Những điểm mới, điểm nhấn trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, “Tài liệu học tập các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở)”, “Tài liệu hỏi – đáp các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (dùng cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị – xã hội và tuyên truyền trong nhân dân)”, “Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, “Tìm hiểu một số thuật ngữ trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, “Tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Bộ giáo trình giảng dạy các môn lý luận chính trị trong chương trình đào tạo trình độ đại học các ngành chuyên và không chuyên về lý luận chính trị cũng được cập nhật, bổ sung những nội dung trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các ấn phẩm này sẽ ra mắt bạn đọc trong tháng 4/2021.

-Trích dẫn:
https://zingnews.vn/hoan-thien-viec-xuat-ban-phat-hanh-van-kien-dai-hoi-dang-xiii-post1189556.html

Điện thoại