Giới thiệu tài liệu phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

        Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
        Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật là đơn vị sự nghiệp Trung ương của Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư, có chức năng là cơ quan xuất bản chính trị của Đảng và Nhà nước, hoạt động theo Luật Xuất bản, có nhiệm vụ tổ chức biên tập, xuất bản các sách chính trị, lý luận và pháp luật, góp phần làm cho thế giới quan Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội; phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao kiến thức của nhân dân về chính trị, lý luận và pháp luật, phục vụ sự nghiệp đổi mới và hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
        Trong những năm qua, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã phối hợp có trách nhiệm với các cơ quan của Quốc hội để kịp thời xuất bản các sách luật, pháp lệnh của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bảo đảm nhanh chóng, chính xác phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Đặc biệt, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vinh dự được chọn là một trong các cơ quan tham gia phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (diễn ra từ ngày 25/01 đến ngày 01/02/2021) trong đó có nội dung xuất bản sách phục vụ các đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng.
       Để phục vụ công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trong khu vực các tỉnh, thành phố miền Đông Nam Bộ được nhanh chóng, đúng quy định của pháp luật, Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại TP. Hồ Chí Minh xin trân trọng giới thiệu một số cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, gồm những cuốn sau:
TTTÊN SÁCHĐƠN GIÁ (VNĐ)NĂM XUẤT BẢNNỘI DUNG
1Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII60.00003/2021Toàn văn các tài liệu văn kiện Đại hội (ĐH) đại biểu toàn quốc (ĐHĐBTQ) lần thứ XIII của Đảng, gồm: Diễn văn khai mạc; Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương (BCHTW) Đảng khóa XII về các văn kiện ĐH XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của BCHTW Đảng khóa XII tại ĐHĐBTQ lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2026; Báo cáo tiếp thu, giải trình của Đoàn Chủ tịch ĐH về ý kiến thảo luận của các đại biểu về các văn kiện trình ĐH; Nghị quyết ĐH; Diễn văn bế mạc ĐH.
2Tham luận  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII120.00003/2021Toàn văn các tham luận được trình bày tại ĐHĐBTQ lần thứ XIII của Đảng; là tài liệu tham khảo cho đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân
3Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam24.00011/2020Văn bản Hiến pháp được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28/11/2013
4Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (hiện hành)23.00002/2021Văn bản Luật số: 85/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25/6/2015
5Luật Tổ chức Quốc hội (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020)23.00008/2020Văn bản nhất thể hóa từ hai Luật:

– Luật số 57/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/11/2014;

– Luật số 65/2020/QH14 được Quốc hội khóa XVI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19/6/2020

6Luật Tổ chức chính quyền địa phương (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2019)34.00003/2020Văn bản nhất thể hóa từ ba Luật:

– Luật số 77/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19/6/2015;

– Luật số 21/2017/QH14 được Quốc hội khóa XVI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 24/11/2017;

– Luật số 47/2019/QH14 được Quốc hội khóa XVI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 22/11/2019.

7200 câu hỏi về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 202678.000Dự kiến 04/2021Cuốn sách gồm 200 câu hỏi và trả lời các vấn đề về ý nghĩa, nguyên tắc của cuộc bầu cử, về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cũng như các vấn đề khác như các tổ chức phụ trách bầu cử; cử tri và danh sách cử tri; việc ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ứng cử; ngày bầu cử và việc bỏ phiếu, kiểm phiếu. Ngoài ra cuốn sách cũng bao gồm các câu hỏi và trả lời một số tình huống trong quá trình bầu cử.
8Tập hợp các văn bản hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026121.000Dự kiến 04/2021Đang cập nhật
9Công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam58.000Dự kiến 04/2021Đang cập nhật
10Kiến thức và kỹ năng cơ bản dành cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp65.000Dự kiến 04/2021Đang cập nhật

Chi tiết xin liên hệ:

Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại TP. Hồ Chí Minh,
– Trụ sở: 72 Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh;
– Nhà sách Sự thật: 08 Hồng Đức, Bình Thọ, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh;
– Điện thoại: 028.39325400, 39325410 – Fax: 028.39325395, 39325457;
– Hotline: 0908 110323 – Đ/c Nguyễn Thị Ái Trầm, Phó Trưởng Phòng Phát hành;
– Website: https://www.sachsuthattphcm.com.vn.
Trân trọng gửi đến Quý bạn đọc gần xa./.

Điện thoại