Nội dung cuốn sách đề cập những vấn đề cơ bản nhất của bộ môn triết học, phù hợp với đối tượng giảng dạy là học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc nhóm ngành khoa học xã hội và nhân văn: khái lược triết học và lịch sử triết học; những nội dung cơ bản của triết học Mác – Lênin; nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của triết học Mác – Lênin; lý luận hình thái kinh tế – xã hội và vận dụng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; quan hệ giữa giai cấp, dân tộc, nhân loại trong thời đại ngày nay và vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; quan điểm triết học Mác – Lênin về con người và vấn đề xây dựng con người Việt Nam hiện nay.