ĐỊNH VỊ CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP VĂN HOÁ TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM

Bìa sách Định vị các ngành công nghiệp văn hóa trong phát triển bền vững ở Việt Nam

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật vừa giới thiệu đến độc giả quyển sách Định vị các ngành công nghiệp văn hóa trong phát triển bền vững ở Việt Nam do PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương làm chủ biên.

Quyển sách tập trung vào ứng dụng lý thuyết, cập nhật các khung đánh giá vào việc nhận diện sự phát triển của cách ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam trong phát triển bền vững từ góc độ thể chế.

Cuốn sách gồm 3 phần. Trong đó nội dung chính tập trung vào Phần 2: Định vị bao gồm Công nghiệp văn hóa, phát triển bền vững và những chuyển biến tại Việt Nam; Các mô hình quốc tế và gợi mở về sự lựa chọn của Việt Nam; Các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam trong phát triển bền vững: Thực tại và thách thức liên ngành.

Phần 3: Những sáng kiến cho hiện tại và tương lai bao gồm Thành phố sáng tạo: Sự hội tụ và lan tỏa của các ngành công nghiệp văn hóa theo hướng bền vững; Chỉ số Văn hóa 2030 của UNESCO và những gợi mở cho Việt Nam về phát triển công cụ hoạch định chính sách công nghiệp văn hóa dựa trên các bằng chứng; Đổi mới để phát triển, hướng tới sự kết nối các vấn đề để định vị các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam trong phát triển bền vững. Từ đó mạnh dạn đề xuất các tiêu điểm sáng tạo như những giải pháp căn cốt tạo nên các bước đột phá cho các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa nói chung, công nghiệp văn hóa nói riêng của nước nhà theo hướng bền vững và hội nhập hơn.

Nguồn: website thanhuytphcm

Trả lời