Danh sách Ban Chấp hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

Ngày 30/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bầu Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 đồng chí, trong đó 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Trung ương Đảng khóa XIII (sáng 31/1), tiến hành bầu Bộ Chính trị gồm 18 đồng chí; đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng khóa XIII; Ban Bí thư gồm một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 đồng chí được bầu tại Hội nghị; Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 19 đồng chí; đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

I- DANH SÁCH BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XIII:

1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước;

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ;

3. Đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương;

4. Đồng chí Vương Đình Huệ, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV TP. Hà Nội;

5. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương;

6. Đồng chí Nguyễn Hoà Bình, Chánh án Toà án nhân dân tối cao;

7. Đồng chí Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam;

8. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính;

9. Đồng chí Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam;

10. Đồng chí Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an;

11. Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương;

12. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

13. Đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao;

14. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh;

15. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương;

16. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương;

17. Đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương;

18. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Hình ảnh 18 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII:

01-0220DHXIII201820BCT201

Từ trái qua: Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước;

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ;

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

01-0220DHXIII201820BCT202

Từ trái qua: Đồng chí Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV TP. Hà Nội;

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương;

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án toàn án nhân dân tối cao.

01-0220DHXIII201820BCT203

Từ trái qua: Đồng chí Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam;

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Đồng chí Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

01-0220DHXIII201820BCT204

Từ trái qua: Đồng chí Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an;

Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương;

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

01-0220DHXIII201820BCT205

Từ trái qua: Đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao;

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh;

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

01-0220DHXIII201820BCT206

Từ trái qua: Đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương;

Đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương;

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

II- DANH SÁCH BAN BÍ THƯ KHÓA XIII:

Ban Bí thư Trung ương khoá XIII gồm một số đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

1. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc;

2. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Kiểm tra Trung ương;

3. Đồng chí Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng;

4. Đồng chí Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ;

5. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Hình ảnh 05 đồng chí Ban Bí thư Trung ương khoá XIII được bầu:

01-0220DHXIII20520BBT201

Từ trái qua: Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc;

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

01-0220DHXIII20520BBT202

Từ trái qua: Đồng chí Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng;

Đồng chí Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ;

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

III- ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG KHÓA XIII gồm 19 đồng chí; đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

01-0220DHXIII20dc20cam20tu

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

IV- DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII:

01-0220DHXIII2020020BCH201

01-0220DHXIII2020020BCH202

01-0220DHXIII2020020BCH203

01-0220DHXIII2020020BCH204

01-0220DHXIII2020020BCH205

01-0220DHXIII2020020BCH206

01-0220DHXIII2020020BCH207

01-0220DHXIII2020020BCH208

01-0220DHXIII2020020BCH209

01-0220DHXIII2020020BCH2010

01-0220DHXIII2020020BCH2011

01-0220DHXIII2020020BCH2012

01-0220DHXIII2020020BCH2013

01-0220DHXIII2020020BCH2014

01-0220DHXIII2020020BCH201501-0220DHXIII2020020BCH2016

01-0220DHXIII2020020BCH2017

Nguồn: TTXVN/Báo Tin tức

Điện thoại