Công an nhân dân đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình mới

Đã bán: 65

(đánh giá) 65 đã bán

133.600 

Còn hàng

Năm xuất bản:

Số trang: