bo sach chuyen de112017

(Giá trọn bộ: 209.000đ)

Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho ra mắt 6 tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm đáp ứng yêu cầu của các địa phương và cơ sở. Bộ tài liệu chuyên đề gồm 6 cuốn:

– Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam (Chương trình bồi dưỡng chuyên đề dành cho cán bộ, đảng viên và nhân dân), thực hiện theo Hướng dẫn số 40-HD/BTGTW ngày 1-9-2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Nội dung cuốn sách tập trung vào 4 chuyên đề: Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam – Cơ sở hình thành, phát triển; chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong lịch sử; chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới; giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong giai đoạn mới.

– Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới (Chương trình bồi dưỡng chuyên đề dành cho cán bộ, đảng viên và nhân dân), thực hiện theo Hướng dẫn số 41-HD/BTGTW ngày 1-9-2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Cuốn sách bao gồm 4 chuyên đề: đạo đức và vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội; truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam; tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên trong thời kỳ mới.

– Hội nhập quốc tế (Chương trình bồi dưỡng chuyên đề dành cho cán bộ, đảng viên và nhân dân), thực hiện theo Hướng dẫn số 41-HD/BTGTW ngày 1-9-2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Nội dung cuốn sách tập trung vào các nội dung: quan điểm, chủ trương, giải pháp về hội nhập quốc tế ở nước ta; chủ động tích cực hội nhập quốc tế kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

– Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo (Chương trình bồi dưỡng chuyên đề dành cho cán bộ, đảng viên và nhân dân), thực hiện theo Hướng dẫn số 43-HD/BTGTW ngày 1-9-2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Cuốn sách bao gồm 4 chuyên đề tương ứng với 4 nội dung: tôn giáo trong đời sống xã hội; tình hình tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam; chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; đảng viên với tín ngưỡng, tôn giáo.

– Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc (Chương trình bồi dưỡng chuyên đề dành cho cán bộ, đảng viên và nhân dân), thực hiện theo Hướng dẫn số 44-HD/BTGTW ngày 1-9-2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Nội dung cuốn sách tập trung vào 4 chuyên đề: một số vấn đề chung về dân tộc và quan hệ dân tộc trên thế giới; đặc điểm cơ bản của cộng đồng dân tộc Việt Nam; công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta; nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của đảng và nhà nước ta.

– Tư tưởng Hồ Chí Minh (Chương trình bồi dưỡng chuyên đề dành cho cán bộ, đảng viên và nhân dân), thực hiện theo Hướng dẫn số 45-HD/BTGTW ngày 1-9-2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Nội dung cuốn sách gồm 5 chuyên đề tương ứng với 5 nội dung: Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân và khối đại đoàn kết toàn dân; tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, văn hóa, xây dựng con người; tư tưởng Hồ Chí Minh về đảng và xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bộ sách là tài liệu hữu ích, hệ thống khá đầy đủ những kiến thức cơ bản, thiết thực đối với việc hình thành, củng cố, bồi dưỡng tư tưởng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên từng lĩnh vực, được nhiều người quan tâm.