Ngày 20-6-2017, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 3 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015. Lần pháp điển hóa Bộ luật Hình sự này có nhiều điểm mới so với Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009 (gọi tắt là Bộ luật Hình sự năm 1999) với định hướng xây dựng Bộ luật Hình sự phù hợp với giai đoạn phát triển mới của đất nước sau Hiến pháp năm 2013; phát huy hơn nữa vai trò của Bộ luật Hình sự với tư cách là công cụ pháp lý sắc bén, hữu hiệu trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh của đất nước,… Bộ luật này gồm 426 điều, bố cục thành 3 phần với 26 chương. So với bộ luật hình sự cũ, Bộ luật Hình sựsửa đổi mới bãi bỏ 5 tội danh và bổ sung mới 34 tội danh.

Các tác giả đã phân tích, bình luận, đánh giá dưới góc độ khoa học một cách cô đọng, súc tích những quy định mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 so với bộ luật cũ. Bộ luật Hình sự năm 2015 được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triển ở mức cao hơn những nguyên tắc, chế định pháp luật hình sự của nước ta từ năm 1945 đến nay, nhất là của Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) cũng như những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm trong nhiều thập kỷ qua của quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhìn một cách tổng quát, Bộ luật Hình sự năm 2015 có nhiều nội dung đổi mới, bao quát cả phần những quy định chung lẫn phần các tội phạm cụ thể, trong đó có những nội dung mang tính đột phá trên tinh thần đổi mới tư duy, đổi mới nhận thức về chính sách hình sự, về vấn đề tội phạm hình phạt, thể hiện tinh thần chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh chống tội phạm, thông qua hình phạt để răn đe, giáo dục, phòng ngừa, nhiều luật được sửa đổi theo hướng bảo vệ quyền con người. Chẳng hạn như, vấn đề che giấu, không tố giác tội phạm, theo bộ luật cũ, bất cứ người nào (kể cả người thân là ông, bà, bố, mẹ,…) mà che giấu tội phạm, biết mà không tố giác thì đều phải chịu trách nhiệm hình sự về tội che giấu tội phạm. Tuy nhiên Bộ luật Hình sự năm 2015 đã thay đổi và quy định người thân che giấu tội phạm là ông, bà, cha, mẹ, anh chị em ruột,… không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi che giấu tội phạm, trừ những trường hợp không tố giác các tội quy định tại Chương XIII của Bộ luật hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Theo các tác giả, quy định này được ban hành theo hướng bảo vệ con người. Điều đáng chú ý trong Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017) đó là, nhiều tội danh thuộc lĩnh vực kinh tế được áp dụng hình phạt chính là hình phạt tiền (chứ không phải là hình phạt tù như trước đây), kể cả tội phạm rất nghiêm trọng.

Trên cơ sở bám sát nội dung các chương, các điều của Bộ luật Hình sự năm 2017, ở từng chương, trước khi đi phân tích cụ thể từng điểm mới của Bộ luật, các tác giả đã khái quát nội dung, bình luận những điểm đáng chú ý của chương, đồng thời phân tích cụ thể, đối chiếu với thực tiễn thi hành pháp luật, làm cho các điều luật được giải thích rõ ràng, dễ hiểu.

Với việc sử dụng phương pháp so sánh, phân tích, bình luận, các tác giả đã một lần nữa khẳng định, Bộ luật Hình sự (hiện hành) đã được sửa đổi, bổ sung những nội dung phù hợp với thực tiễn hình sự và điều kiện của Việt Nam. So với Bộ luật Hình sự trước đây, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong tư duy lập pháp hình sự; tiếp tục thể hiện tinh thần chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh chống tội phạm, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh đất nước, bảo vệ chế độ, bảo vệ và thúc đẩy nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ở nước ta. Bộ luật đã phản ánh được những yêu cầu, đòi hỏi bức thiết của thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới của đất nước và cũng là mong đợi của đông đảo quần chúng nhân dân.

Với giá trị đó, cuốn sách Bình luận những điểm mới của Bộ luật Hình sự (Hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2017) do Nguyễn Văn Thuyết làm chủ biên, sẽ là nguồn tài liệu quý cho bạn đọc trong học tập, nghiên cứu cũng như vận dụng vào thực tiễn công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm.